BlackBox No.48 — Headline

Miej­sce: Pomor­ska Rada Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej w Gdańsku

Czas: 24.03.2018 r. godz. 16:00

W 2017 roku zade­biu­to­wał na kon­wen­cie fan­ta­sty­ki Coper­ni­con nowy kon­kurs lar­po­wy — Zło­te Lau­ry. Na przy­jazd do Trój­mia­sta i zapre­zen­to­wa­nie swo­ich gier uda­ło nam się namó­wić twór­ców dwóch z nich. Dziś zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w grze Headli­ne, któ­ra — jak mówią plot­ki — była jed­nym z naj­po­waż­niej­szych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w kon­kur­sie. Grę napi­sa­li wspól­nie Paweł Jur­giel i Alek­san­der Tukaj. Pierw­szy z auto­rów to zdo­byw­ca Pucha­ru Mistrza Mistrzów, zna­ny rów­nież z wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści w war­szaw­skim kolek­ty­wie Lans Maca­bre; dru­gi przez lata współ­pra­co­wał ze sto­wa­rzy­sze­niem Live­form i współ­two­rzył lar­py z serii New Age. Headli­ne to ich pierw­sza wspól­na gra — i miej­my nadzie­ję, że nie ostat­nia. Larp opo­wia­da o mało zna­nym w Pol­sce frag­men­cie euro­pej­skiej histo­rii, jakim był kon­flikt w Irlan­dii Pół­noc­nej. W latach 70tych i 80tych mie­li­śmy w kra­ju nad Wisłą spo­ro wła­snych pro­ble­mów, a komu­ni­stycz­ne wła­dze lako­nicz­nie infor­mo­wa­ły nas o irlandz­kim kon­flik­cie. War­to więc zain­te­re­so­wać się grą, któ­ra przy­bli­ży tam­tą epo­kę, moral­ne dyle­ma­ty i codzien­ny wybór pomię­dzy więk­szym a mniej­szym złem. Zapraszamy! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Headline

Cena bile­tu 60 zł.