Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.48 — Headline

Miejsce: Pomors­ka Rada Fed­er­acji Sto­warzyszeń Naukowo-Tech­nicznych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicznej w Gdańsku

Czas: 24.03.2018 r. godz. 16:00

W 2017 roku zade­bi­u­tował na kon­wen­cie fan­tasty­ki Coper­ni­con nowy konkurs lar­powy — Złote Lau­ry. Na przy­jazd do Trójmi­as­ta i zaprezen­towanie swoich gier udało nam się namówić twór­ców dwóch z nich. Dziś zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w grze Head­line, która — jak mówią plot­ki — była jed­nym z najpoważniejszych kandy­datów do zwycięst­wa w konkursie.

Grę napisali wspól­nie Paweł Jurgiel i Alek­sander Tukaj. Pier­wszy z autorów to zdoby­w­ca Pucharu Mis­trza Mis­trzów, znany również z wielo­let­niej dzi­ałal­noś­ci w warsza­wskim kolek­ty­wie Lans Macabre; dru­gi przez lata współpra­cow­ał ze sto­warzysze­niem Live­form i współt­worzył larpy z serii New Age. Head­line to ich pier­wsza wspól­na gra — i miejmy nadzieję, że nie ostatnia.

Larp opowia­da o mało znanym w Polsce frag­men­cie europe­jskiej his­torii, jakim był kon­flikt w Irlandii Północ­nej. W lat­ach 70tych i 80tych mieliśmy w kra­ju nad Wisłą sporo włas­nych prob­lemów, a komu­nisty­czne władze lakon­icznie infor­mowały nas o irlandzkim kon­flik­cie. Warto więc zain­tere­sować się grą, która przy­bliży tamtą epokę, moralne dylematy i codzi­en­ny wybór pomiędzy więk­szym a mniejszym złem.

Zaprasza­my!W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Headline

Cena bile­tu 60 zł. 

Przewiń do góry