Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku - BlackBox 3City

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

Adres:

Pomor­ska Rada Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej w Gdańsku
Raj­ska 6,
80–850 Gdańsk