Strona główna » Larpy » Headline

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

W tym

6
4

Larp poprowad­zono na:

Larp o dzi­en­nikarzach, o prasie i o obra­zie świa­ta jaki ksz­tał­tu­ją media. O kłamst­wie w dobrej wierze, o niewygod­nych fak­tach, o ludz­kich pod­wodach sto­ją­cych za czymś na wskroś ide­o­log­icznym. To gra o dylemat­ach zaan­gażowanych ludzi, o napię­ciu, stre­sie i odpowiedzial­noś­ci. To gra w którą moż­na zagrać żeby opowiedzieć dra­maty­czną his­torię lub żeby poczuć niepewność, roz­dar­cie oraz być może odrobinę odwa­gi czy poczu­cia spełnionego obow­iązku.

Opis

Wraz z gracza­mi prze­niesiemy się w sam środek kon­flik­tu w Irlandii Północ­nej w drugiej połowie XX wieku. Role na larp są przy­go­towane z góry, narzu­ca­ją postaci pewien zestaw zachowań i poglądów. To nie jest gra o spisku, nie thriller poli­ty­czny, ani gra akcji. Nie będzie tu wielkiej intry­gi do rozpra­cow­a­nia. Będzie wybór między mówie­niem tego co powiedzieć należy, co powiedzieć się chce i co ma szan­sę być obiek­ty­wną prawdą.

Wymagania

Wraz z rolą każdy z graczy otrzy­ma zestaw drob­nych rek­wiz­ytów. Stro­je nie są wyma­gane, jed­nak dla lep­szej immer­sji pro­ponu­je­my ubiór dopa­sowany do real­iów ( lata 70’-80’, real­izm, Europa, casual/business).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry