Headline

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: świat współ­cze­sny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10
( W tym 6 4 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Larp o dzien­ni­ka­rzach, o pra­sie i o obra­zie świa­ta jaki kształ­tu­ją media. O kłam­stwie w dobrej wie­rze, o nie­wy­god­nych fak­tach, o ludz­kich pod­wo­dach sto­ją­cych za czymś na wskroś ide­olo­gicz­nym. To gra o dyle­ma­tach zaan­ga­żo­wa­nych ludzi, o napię­ciu, stre­sie i odpo­wie­dzial­no­ści. To gra w któ­rą moż­na zagrać żeby opo­wie­dzieć dra­ma­tycz­ną histo­rię lub żeby poczuć nie­pew­ność, roz­dar­cie oraz być może odro­bi­nę odwa­gi czy poczu­cia speł­nio­ne­go obo­wiąz­ku.

Opis

Wraz z gra­cza­mi prze­nie­sie­my się w sam śro­dek kon­flik­tu w Irlan­dii Pół­noc­nej w dru­giej poło­wie XX wie­ku. Role na larp są przy­go­to­wa­ne z góry, narzu­ca­ją posta­ci pewien zestaw zacho­wań i poglą­dów. To nie jest gra o spi­sku, nie thril­ler poli­tycz­ny, ani gra akcji. Nie będzie tu wiel­kiej intry­gi do roz­pra­co­wa­nia. Będzie wybór mię­dzy mówie­niem tego co powie­dzieć nale­ży, co powie­dzieć się chce i co ma szan­sę być obiek­tyw­ną praw­dą.

Wymagania

Wraz z rolą każ­dy z gra­czy otrzy­ma zestaw drob­nych rekwi­zy­tów. Stro­je nie są wyma­ga­ne, jed­nak dla lep­szej immer­sji pro­po­nu­je­my ubiór dopa­so­wa­ny do realiów ( lata 70’-80’, realizm, Euro­pa, casual/business).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.