Headline - BlackBox 3City

Headline

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

W tym

6
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Larp o dzien­ni­ka­rzach, o pra­sie i o obra­zie świa­ta jaki kształ­tu­ją media. O kłam­stwie w dobrej wie­rze, o nie­wy­god­nych fak­tach, o ludz­kich pod­wo­dach sto­ją­cych za czymś na wskroś ide­olo­gicz­nym. To gra o dyle­ma­tach zaan­ga­żo­wa­nych ludzi, o napię­ciu, stre­sie i odpo­wie­dzial­no­ści. To gra w któ­rą moż­na zagrać żeby opo­wie­dzieć dra­ma­tycz­ną histo­rię lub żeby poczuć nie­pew­ność, roz­dar­cie oraz być może odro­bi­nę odwa­gi czy poczu­cia speł­nio­ne­go obowiązku.

Opis

Wraz z gra­cza­mi prze­nie­sie­my się w sam śro­dek kon­flik­tu w Irlan­dii Pół­noc­nej w dru­giej poło­wie XX wie­ku. Role na larp są przy­go­to­wa­ne z góry, narzu­ca­ją posta­ci pewien zestaw zacho­wań i poglą­dów. To nie jest gra o spi­sku, nie thril­ler poli­tycz­ny, ani gra akcji. Nie będzie tu wiel­kiej intry­gi do roz­pra­co­wa­nia. Będzie wybór mię­dzy mówie­niem tego co powie­dzieć nale­ży, co powie­dzieć się chce i co ma szan­sę być obiek­tyw­ną prawdą.

Wymagania

Wraz z rolą każ­dy z gra­czy otrzy­ma zestaw drob­nych rekwi­zy­tów. Stro­je nie są wyma­ga­ne, jed­nak dla lep­szej immer­sji pro­po­nu­je­my ubiór dopa­so­wa­ny do realiów ( lata 70’-80’, realizm, Euro­pa, casual/business).

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.