BlackBox No.114 – Headline

Czas: 18.02.2023 r. godz. 16:00

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w grze 

Headline

któ­ra — jak mówią plot­ki — była jed­nym z naj­po­waż­niej­szych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w pierw­szej edy­cji kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry w 2017 roku.

Grę napi­sa­li wspól­nie Paweł Jur­giel i Alek­san­der Tukaj. Pierw­szy z auto­rów to zdo­byw­ca Pucha­ru Mistrza Mistrzów, zna­ny rów­nież z wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści w war­szaw­skim kolek­ty­wie Lans Maca­bre; dru­gi przez lata współ­pra­co­wał ze sto­wa­rzy­sze­niem Live­form i współ­two­rzył lar­py z serii New Age. Headli­ne to ich pierw­sza wspól­na gra — i miej­my nadzie­ję, że nie ostatnia.

Grę popro­wa­dzi­li­śmy już dwu­krot­nie w 2018 i 2019. Za każ­dym razem była spo­tka­ła się z bar­dzo dobrym odbio­rem gra­czy. Larp opo­wia­da o mało zna­nym w Pol­sce frag­men­cie euro­pej­skiej histo­rii, jakim był kon­flikt w Irlan­dii Pół­noc­nej. W latach 70tych i 80tych mie­li­śmy w kra­ju nad Wisłą spo­ro wła­snych pro­ble­mów, a komu­ni­stycz­ne wła­dze lako­nicz­nie infor­mo­wa­ły nas o tym, co dzia­ło się w Irlan­dii. War­to więc zain­te­re­so­wać się grą, któ­ra przy­bli­ży tam­tą epo­kę, moral­ne dyle­ma­ty i codzien­ny wybór pomię­dzy więk­szym a mniej­szym złem.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym, w budyn­ku IV, na 4 pię­trze, w sali E4.27. Naj­ła­twiej dostać się tam od stro­ny skrzy­żo­wa­nia uli­cy Stryj­skiej i Alei Zwy­cię­stwa (SKM Gdy­nia Redło­wo). W kli­ma­cie gry są wła­sne napo­je (np. w ter­mo­sach), kanap­ki i wyspiar­skie przekąski.

Procedura zapisów na larp:

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Bilety

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Headline

18.02.2023 r. godz. 16:00Cena bile­tu 50 zł.