Strona główna » Larpy » Wizyta

Autor/zy:

For­mat: larp online

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 8

Larp poprowad­zono na:

Jesteś­cie szczęś­cia­rza­mi: macie grupę odd­anych przy­jaciół. Ter­az mieszka­cie daleko od siebie: los rozsy­pał was po kilku kra­jach i kon­ty­nen­tach. Dzię­ki inter­ne­towym komu­nika­torom udało się wam utrzy­mać bliskie relacje.
Dla niek­tórych z was to środek nocy. Dla innych czas sjesty. Kon­tak­tu­je­cie się ze sobą by poroz­maw­iać o tym, czego właśnie doświad­czyliś­cie: to chwilowa utra­ta przy­tom­noś­ci. To dzi­wne, zemdleć tak nagle. Jak­by ktoś wyłączył w waszych ciałach prąd.
Ktoś ma włąc­zony telewiz­or. Na ekranie pojaw­ia­ją się niepoko­jące wiado­moś­ci. Nad­chodzą wiado­moś­ci: to samo co wam przy­trafiło się każdej żywej isto­cie na tej planecie. Chwilę potem uderza kole­jny nius. Gigan­ty­czny kos­miczny statek kos­miczny zaw­isł nad Oceanem Indyjskim. Choć wojsko i naukow­cy stara­ją się skon­tak­tować z przy­bysza­mi, oni milczą.
Statek sunie powoli w kierunku zachod­niego wybrzeża Afryki.
W ciszy.
Dla kon­trastu, wśród ludzi robi się naprawdę głośno.

Opis

Wiz­y­ta to metafo­ra i ekspery­ment badaw­czy. Gra ma na celu zrozu­mie­nie mech­a­nizmów i dynami­ki naszych emocji pod­czas nieoczeki­wanego zwro­tu wydarzeń, których skut­ki nagle i niespodziewanie uderza­ją każdego i wszędzie.

To jed­na z trzech gier, którą jej autorzy napisali w pier­wszych tygod­ni­ach pan­demii COVID19. O jej pow­sta­niu mówią tak:

Próbowal­iśmy znaleźć dys­tans do tego, co się dzi­ało, zrozu­mieć emoc­je: nasze własne, naszych blis­kich, ludzi w ogóle. Było to trudne. Użyliśmy więc larpu (i pro­ces jego tworzenia) jako znanej nam formy komu­nikacji by przeanal­i­zować nie tylko oczy­wiste reakc­je, ale też rzeczy nieuch­wytne, niedostrze­galne. Stworzyliśmy więc abstrak­cyjną sytu­ację, która w wielu aspek­tach przy­pom­i­na pier­wsze dni pan­demii. Przez fab­u­larny płaszcz inwazji obcych chce­my zrozu­mieć, jak i dlaczego zareagowal­iśmy tak, a nie inaczej. Być może nadal jesteśmy pod jej wpływem?”

Sce­nar­iusz przez­nac­zony jest dla niewielkiej grupy graczy i przys­tosowany do prowadzenia online.

Wymagania

Gra może być roze­grana online przy uży­ciu dowol­nej plat­formy komu­nika­cyjnej: Google Meet, Skype, Zoom lub innej.

Ważne

W przy­pad­ku roz­gry­w­ki online zale­cana licz­ba graczy wynosi 4 osoby.

Infografiki

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

Przewiń do góry