Wizyta - BlackBox 3City

Wizyta

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jeste­ście szczę­ścia­rza­mi: macie gru­pę odda­nych przy­ja­ciół. Teraz miesz­ka­cie dale­ko od sie­bie: los roz­sy­pał was po kil­ku kra­jach i kon­ty­nen­tach. Dzię­ki inter­ne­to­wym komu­ni­ka­to­rom uda­ło się wam utrzy­mać bli­skie relacje.
Dla nie­któ­rych z was to śro­dek nocy. Dla innych czas sje­sty. Kon­tak­tu­je­cie się ze sobą by poroz­ma­wiać o tym, cze­go wła­śnie doświad­czy­li­ście: to chwi­lo­wa utra­ta przy­tom­no­ści. To dziw­ne, zemdleć tak nagle. Jak­by ktoś wyłą­czył w waszych cia­łach prąd.
Ktoś ma włą­czo­ny tele­wi­zor. Na ekra­nie poja­wia­ją się nie­po­ko­ją­ce wia­do­mo­ści. Nad­cho­dzą wia­do­mo­ści: to samo co wam przy­tra­fi­ło się każ­dej żywej isto­cie na tej pla­ne­cie. Chwi­lę potem ude­rza kolej­ny nius. Gigan­tycz­ny kosmicz­ny sta­tek kosmicz­ny zawisł nad Oce­anem Indyj­skim. Choć woj­sko i naukow­cy sta­ra­ją się skon­tak­to­wać z przy­by­sza­mi, oni milczą.
Sta­tek sunie powo­li w kie­run­ku zachod­nie­go wybrze­ża Afryki.
W ciszy.
Dla kon­tra­stu, wśród ludzi robi się napraw­dę głośno.

Opis

Wizy­ta to meta­fo­ra i eks­pe­ry­ment badaw­czy. Gra ma na celu zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów i dyna­mi­ki naszych emo­cji pod­czas nie­ocze­ki­wa­ne­go zwro­tu wyda­rzeń, któ­rych skut­ki nagle i nie­spo­dzie­wa­nie ude­rza­ją każ­de­go i wszędzie.

To jed­na z trzech gier, któ­rą jej auto­rzy napi­sa­li w pierw­szych tygo­dniach pan­de­mii COVID19. O jej powsta­niu mówią tak:

Pró­bo­wa­li­śmy zna­leźć dystans do tego, co się dzia­ło, zro­zu­mieć emo­cje: nasze wła­sne, naszych bli­skich, ludzi w ogó­le. Było to trud­ne. Uży­li­śmy więc lar­pu (i pro­ces jego two­rze­nia) jako zna­nej nam for­my komu­ni­ka­cji by prze­ana­li­zo­wać nie tyl­ko oczy­wi­ste reak­cje, ale też rze­czy nie­uchwyt­ne, nie­do­strze­gal­ne. Stwo­rzy­li­śmy więc abs­trak­cyj­ną sytu­ację, któ­ra w wie­lu aspek­tach przy­po­mi­na pierw­sze dni pan­de­mii. Przez fabu­lar­ny płaszcz inwa­zji obcych chce­my zro­zu­mieć, jak i dla­cze­go zare­ago­wa­li­śmy tak, a nie ina­czej. Być może nadal jeste­śmy pod jej wpływem?”

Sce­na­riusz prze­zna­czo­ny jest dla nie­wiel­kiej gru­py gra­czy i przy­sto­so­wa­ny do pro­wa­dze­nia online.

Wymagania

Gra może być roze­gra­na onli­ne przy uży­ciu dowol­nej plat­for­my komu­ni­ka­cyj­nej: Google Meet, Sky­pe, Zoom lub innej.

Ważne

W przy­pad­ku roz­gryw­ki onli­ne zale­ca­na licz­ba gra­czy wyno­si 4 osoby.

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.