Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.81 – Wizyta

Czas: 16.08.2020 r. godz. 19:00

Larp dla każdego potrafi być czymś innym. Dla gracza — rozry­wką, lekcją, głębokim przeży­ciem. Dla twór­cy — zabawą, for­mą ekspresji, płat­nym zlece­niem. Niniejsza gra pow­stała w cza­sie lock­downu zarząd­zonego by spowol­nić pan­demię wirusa COVID-19. Jest efek­tem wyrzuce­nia z głowy myśli, pytań, emocji. Pow­stała by na chłod­no, przy uży­ciu abstrak­cyjnej metafory przeanal­i­zować całkowicie nowe, dzi­wne i niepoko­jące doświad­cze­nie: społeczną izo­lację “w cza­sie zarazy”.

Wizyta

to larp dla 4 (w wer­sji online) lub do 8 (gdy gra odby­wa się z uczest­nika­mi fizy­cznie obec­ny­mi w tej samej przestrzeni). Pod­czas naszego 81go spotka­nia poprowadz­imy ją dla Was w tym skrom­niejszym, bardziej intym­nym wari­an­cie.
Pre­miera Wiz­y­ty: #online #zafree.

Zaprasza­my!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wizyta

16.08.2020 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry