BlackBox No.81 – Wizyta

Czas: 16.08.2020 r. godz. 19:00

Larp dla każ­de­go potra­fi być czymś innym. Dla gra­cza — roz­ryw­ką, lek­cją, głę­bo­kim prze­ży­ciem. Dla twór­cy — zaba­wą, for­mą eks­pre­sji, płat­nym zle­ce­niem. Niniej­sza gra powsta­ła w cza­sie lock­dow­nu zarzą­dzo­ne­go by spo­wol­nić pan­de­mię wiru­sa COVID-19. Jest efek­tem wyrzu­ce­nia z gło­wy myśli, pytań, emo­cji. Powsta­ła by na chłod­no, przy uży­ciu abs­trak­cyj­nej meta­fo­ry prze­ana­li­zo­wać cał­ko­wi­cie nowe, dziw­ne i nie­po­ko­ją­ce doświad­cze­nie: spo­łecz­ną izo­la­cję “w cza­sie zarazy”.

Wizyta

to larp dla 4 (w wer­sji onli­ne) lub do 8 (gdy gra odby­wa się z uczest­ni­ka­mi fizycz­nie obec­ny­mi w tej samej prze­strze­ni). Pod­czas nasze­go 81go spo­tka­nia popro­wa­dzi­my ją dla Was w tym skrom­niej­szym, bar­dziej intym­nym warian­cie.
Pre­mie­ra Wizy­ty: #onli­ne #zafree.

Zapra­sza­my!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wizyta

16.08.2020 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.