Forma: larp online

 • Obiekty Fertyczne

  Obiekty Fertyczne

  Gra o przy­na­leż­no­ści, rodzi­nie, któ­rą sobie wybie­ra­my oraz o tym, co zako­twi­cza nas w świe­cie. Fre­eform dla 4–8 osób, wcie­la­ją­cych się w posta­ci, któ­re odkry­wa­ją, że są Pod­rzut­ka­mi — isto­ta­mi pod­rzu­ca­ny­mi do koły­sek w miej­sce ludz­kich dzie­ci. Mają jed­ną jedy­ną szan­sę by powró­cić do Arka­dii: świa­ta magii, w któ­rym się zro­dzi­ły. Przed nimi trud­ny wybór.…

 • Przestrzeń Pomiędzy Nami

  Przestrzeń Pomiędzy Nami

  Kim jeste­ście: Man­ga­ta­mi — naj­słyn­niej­szą rodzi­ną Spa­ce­fle­et.Wasza misja: zna­leźć pla­ne­tę, na któ­rej moż­na miesz­kać, ponie­waż pla­ne­ta-mat­ka, czy­li Zie­mia nie jest w sta­nie dłu­żej być Waszym domem.  Po 100 latach snu krio­ge­nicz­ne­go budzi­cie się w odle­głej czę­ści wszech­świa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodzi­na, tym bar­dziej jeśli nie chce­cie postra­dać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej prze­strze­ni kosmosu.…

 • Wiadomość

  Wiadomość

  Boha­te­ra­mi gry jest kil­ka osób dzie­lą­cych tą samą pasję: radio­astro­no­mię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­bi­ście. Łączy ich to, że są jedy­ny­mi oso­ba­mi, któ­re zła­pa­ły Sygnał — wia­do­mość od obcej cywilizacji. Gra to inten­syw­na seria szyb­kich decy­zji. Czy nale­ży kogoś powia­do­mić? Kogo? Czy sygnał na pew­no…

 • Wyznawcy! Naprzód marsz!

  Wyznawcy! Naprzód marsz!

  Jeden z gra­czy wcie­la się w rolę pisa­rza komik­su super­bo­ha­ter­skie­go, któ­ry ma mały, choć bar­dzo odda­ny fan­dom. Jaki jest haczyk? Choć żaden z czy­tel­ni­ków tego nie wie, to pisarz tak na praw­dę nie zna fabu­ły poprzed­nich czę­ści komik­su. To czy­tel­ni­cy są jedy­nym źró­dłem wska­zó­wek doty­czą­cych tre­ści serii. Jaki będzie następ­ny komiks? Co sta­nie się z jego…

 • Utkani z liści wawrzynu

  Utkani z liści wawrzynu

  Lau­ri — dziw­ny chło­pak, spa­ja­ją­cy całą pacz­kę zna­jo­mych — znik­nął. Jedy­ną poszla­ką, jaką po sobie pozo­sta­wił był jego wir­tu­al­ny notat­nik. Gru­pa przy­ja­ciół spo­ty­ka się na vide­oro­zmo­wie, by roz­wi­kłać tę spra­wę. Pró­bu­ją zro­zu­mieć, co się sta­ło. Chcą się prze­ko­nać, czy więź mię­dzy nimi prze­trwa, pomi­mo roz­ła­mu, spo­wo­do­wa­ne­go znik­nię­ciem łączą­ce­go ich ogni­wa — Lauriego. Wakaty W grze…