Strona główna » larp » larp online

Obiekty Fertyczne

Gra o przy­należnoś­ci, rodzinie, którą sobie wybier­amy oraz o tym, co zakotwicza nas w świecie. Freeform dla 4–8 osób, wciela­ją­cych się w postaci, które odkry­wa­ją, że są Podrzutka­mi — isto­ta­mi podrzu­cany­mi do koły­sek w miejsce ludz­kich dzieci. Mają jed­ną jedyną szan­sę by powró­cić do Arkadii: świa­ta magii, w którym się zrodz­iły. Przed nimi trud­ny wybór. …

Obiek­ty Fer­ty­czne Read More »

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Kim jesteś­cie: Man­gata­mi — najsłyn­niejszą rodz­iną Space­fleet.Wasza mis­ja: znaleźć plan­etę, na której moż­na mieszkać, ponieważ plan­e­­ta-mat­­ka, czyli Ziemia nie jest w stanie dłużej być Waszym domem.  Po 100 lat­ach snu kri­o­genicznego budzi­cie się w odległej częś­ci wszechświa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodz­i­na, tym bardziej jeśli nie chce­cie postradać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej przestrzeni kosmosu. …

Przestrzeń Pomiędzy Nami Read More »

Wiadomość

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywiliza­cji. Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno …

Wiado­mość Read More »

Wyznawcy! Naprzód marsz!

Jeden z graczy wciela się w rolę pis­arza komik­su super­bo­hater­skiego, który ma mały, choć bard­zo odd­any fan­dom. Jaki jest haczyk? Choć żaden z czytel­ników tego nie wie, to pis­arz tak na prawdę nie zna fabuły poprzed­nich częś­ci komik­su. To czytel­ni­cy są jedynym źródłem wskazówek doty­czą­cych treś­ci serii. Jaki będzie następ­ny komiks? Co stanie się z jego …

Wyz­naw­cy! Naprzód marsz! Read More »

Utkani z liści wawrzynu

Lau­ri — dzi­wny chłopak, spa­ja­ją­cy całą paczkę zna­jomych — zniknął. Jedyną pos­zlaką, jaką po sobie pozostaw­ił był jego wirtu­al­ny notat­nik. Gru­pa przy­jaciół spo­ty­ka się na vide­oroz­mowie, by rozwikłać tę sprawę. Próbu­ją zrozu­mieć, co się stało. Chcą się przekon­ać, czy więź między nimi przetr­wa, pomi­mo rozła­mu, spowodowanego zniknię­ciem łączącego ich ogni­wa — Lau­riego. Wakaty W grze …

Utkani z liś­ci wawrzynu Read More »

Przewiń do góry