Przestrzeń Pomiędzy Nami - BlackBox 3City

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Czło­wiek jest naj­tań­szym, 70-kilo­gra­mo­wym, nie­li­nio­wym sys­te­mem kom­pu­te­ro­wym ogól­ne­go prze­zna­cze­nia, któ­ry może być maso­wo pro­du­ko­wa­ny przez nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną siłę roboczą.
Raport NASA z 1965 na temat zalet zało­go­wych lotów kosmicznych.

Opis

Kim jeste­ście: Man­ga­ta­mi — naj­słyn­niej­szą rodzi­ną Spa­ce­fle­et.
Wasza misja: zna­leźć pla­ne­tę, na któ­rej moż­na miesz­kać, ponie­waż pla­­ne­­ta-mat­ka, czy­li Zie­mia nie jest w sta­nie dłu­żej być Waszym domem. 

Po 100 latach snu krio­ge­nicz­ne­go budzi­cie się w odle­głej czę­ści wszech­świa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodzi­na, tym bar­dziej jeśli nie chce­cie postra­dać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej prze­strze­ni kosmosu.

”The Spa­ce Betwe­en Us” to larp onli­ne, w któ­rym gra­cze wcie­lą się w role człon­ków rodzi­ny kosmicz­nych odkryw­ców, człon­ków spe­cjal­nej misji, odda­lo­nych o 100 lat świetl­nych od Zie­mi. Każ­dy z nich podró­żu­je w swo­im wła­snym stat­ku, dla­te­go mogą się poro­zu­mie­wać wyłącz­nie za pomo­cą wideo chatu.

Inspi­ra­cją do lar­pu były seria­le takie jak Zagu­bie­ni w kosmo­sie i The Expan­se oraz nor­dyc­kie lar­py — jak Ody­se­usz.

Wymagania

Aby wziąć udział w grze wyma­ga­ny jest dostęp do kame­ry i mikro­fo­nu oraz kon­to w ser­wi­sie Discord.