BlackBox No.90 — Przestrzeń Pomiędzy Nami

Czas: 27.03.2021 r. godz. 17:00

Kame­ral­ne SF zde­cy­do­wa­nie są ulu­bio­ny­mi gra­mi black­bo­xo­wej publicz­no­ści. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku sce­na­riu­szy roz­gry­wa­nych onli­ne: naj­wy­raź­niej, kosmos dzia­ła na Was wyjąt­ko­wo magne­ty­zu­ją­co.
W trak­cie poprzed­nie­go spo­tka­nia gra­cze i gracz­ki nawią­za­li kon­takt z obcą cywi­li­za­cją wcie­la­jąc się w role osób dyżu­ru­ją­cych przy naj­więk­szych ziem­skich radio­te­le­sko­pach. W trak­cie naszej kolej­nej gry

Przestrzeń Pomiędzy Nami

wyru­szy­cie do gwiazd wiel­ko­po­ko­le­nio­wym stat­kiem kosmicz­nym. Temat nie jest nowy — nato­miast w świe­żą for­mę ubra­ła go nie­miec­ka autor­ka, Wibo­ra Wild­feu­er. Grę zna­la­zła w prze­past­nej biblio­te­ce kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra oraz popro­wa­dzi dla Was nasza BBHo­use GM: Pau­li­na Micha­łow­ska. Aby się zgło­sić, napisz­cie do niej mail na adres paulina.michalowska@bb3c.pl

Powo­dze­nia w podróży!

#Onli­ne #ZaFree Zapraszamy!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przestrzeń Pomiędzy Nami

27.03.2021 r. godz. 17:00 Wstęp wolny.