Strona główna » Larpy » Pod powierzchnią Rzeczywistości

Autor/zy:

For­mat: larp online

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

W tym

4

Larp poprowad­zono na:

Pod powierzch­nią rzeczy­wis­toś­ci kryją się… roz­mowy. Ciche głosy. Drob­ne myśli. Jeszcze raczku­jące. Pozwólmy im się poz­nać. Czy jesteśmy tylko wynikiem sumy praw­dopodobieńst­wa? Czy nasze decyz­je mają wpływ na życie, czy rządzi nami przez­nacze­nie? Kom­bi­nac­je świato­poglądów, sek­wenc­je znaków, które budu­ją rzeczy­wis­tość. W słowach, w książkach, w ludz­kich czy­nach, w oczach, w prostych dialogach.
Poz­na­jmy się.

Opis

Larp opowia­da o ludzi­ach, którzy postanow­ili wziąć udzi­ał w bada­niu naukowym odby­wa­ją­cym się przez inter­net: “Czy vide­oroz­mowy wpły­wa­ją na zmniejsze­nie poczu­cia izo­lacji społecznej i samot­noś­ci w cza­sie pandemii?”. 

Naukow­czynie z pop­u­larnego zespołu LO z Nowego Jorku — Car­o­line Tall i Natal­ie Toce, zaj­mu­jące się prob­le­ma­mi soc­­jal­no-społeczny­­mi, postanow­iły przeprowadz­ić nowy, rozbu­dowany ekspery­ment. Pole­ga ona na wypeł­ni­a­n­iu anki­et doty­czą­cych odczuć uczest­ników doświad­czenia oraz swo­bod­ną vide­oroz­mowę poprzez plat­for­mę Dis­cord. Na pod­staw­ie wniosków oraz swoich spostrzeżeń badacz­ki prag­ną stworzyć nowe, ran­dom­i­zowane badanie. Obu pan­iom trud­no odmówić im osiąg­nięć w dziedzinie komu­nikacji społecznej oraz nowych tech­nologii, są sława­mi w tej dziedzinie. Do przesłanej propozy­cji pod­ję­cia współpra­cy dołąc­zone zostały liczne artykuły naukowe. Pier­wszy z nich nosi tytuł “Izo­lac­ja społecz­na wśród osób młod­szych a rozwój technologii.”

Przewiń do góry