Pod powierzchnią Rzeczywistości - BlackBox 3City

Pod powierzchnią Rzeczywistości

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

W tym

4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pod powierzch­nią rze­czy­wi­sto­ści kry­ją się… roz­mo­wy. Ciche gło­sy. Drob­ne myśli. Jesz­cze racz­ku­ją­ce. Pozwól­my im się poznać. Czy jeste­śmy tyl­ko wyni­kiem sumy praw­do­po­do­bień­stwa? Czy nasze decy­zje mają wpływ na życie, czy rzą­dzi nami prze­zna­cze­nie? Kom­bi­na­cje świa­to­po­glą­dów, sekwen­cje zna­ków, któ­re budu­ją rze­czy­wi­stość. W sło­wach, w książ­kach, w ludz­kich czy­nach, w oczach, w pro­stych dialogach.
Poznaj­my się.

Opis

Larp opo­wia­da o ludziach, któ­rzy posta­no­wi­li wziąć udział w bada­niu nauko­wym odby­wa­ją­cym się przez inter­net: “Czy vide­oro­zmo­wy wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie poczu­cia izo­la­cji spo­łecz­nej i samot­no­ści w cza­sie pandemii?”. 

Naukow­czy­nie z popu­lar­ne­go zespo­łu LO z Nowe­go Jor­ku — Caro­li­ne Tall i Nata­lie Toce, zaj­mu­ją­ce się pro­ble­ma­mi socja­l­no-spo­­łe­cz­ny­­mi, posta­no­wi­ły prze­pro­wa­dzić nowy, roz­bu­do­wa­ny eks­pe­ry­ment. Pole­ga ona na wypeł­nia­niu ankiet doty­czą­cych odczuć uczest­ni­ków doświad­cze­nia oraz swo­bod­ną vide­oro­zmo­wę poprzez plat­for­mę Discord. Na pod­sta­wie wnio­sków oraz swo­ich spo­strze­żeń badacz­ki pra­gną stwo­rzyć nowe, ran­do­mi­zo­wa­ne bada­nie. Obu paniom trud­no odmó­wić im osią­gnięć w dzie­dzi­nie komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz nowych tech­no­lo­gii, są sła­wa­mi w tej dzie­dzi­nie. Do prze­sła­nej pro­po­zy­cji pod­ję­cia współ­pra­cy dołą­czo­ne zosta­ły licz­ne arty­ku­ły nauko­we. Pierw­szy z nich nosi tytuł “Izo­la­cja spo­łecz­na wśród osób młod­szych a roz­wój technologii.”