Konwencja: dramat psychologiczny

 • Limbo

  Limbo

  W efek­cie nagłe­go wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też cięż­kiej cho­ro­by znaj­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomię­dzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i prze­strze­nią. Czas ocze­ki­wa­nia na prze­kro­cze­nie gra­ni­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzy­stać na reflek­sję nad dotych­cza­so­wym życiem. Gra autor­stwa Tora Kje­ti­la Edlan­da podej­mu­je tema­ty egzy­sten­cji, meta­fi­zy­ki, trans­cen­den­cji. Sce­na­riusz został prze­tłu­ma­czo­ny z…

 • Utkani z liści wawrzynu

  Utkani z liści wawrzynu

  Lau­ri — dziw­ny chło­pak, spa­ja­ją­cy całą pacz­kę zna­jo­mych — znik­nął. Jedy­ną poszla­ką, jaką po sobie pozo­sta­wił był jego wir­tu­al­ny notat­nik. Gru­pa przy­ja­ciół spo­ty­ka się na vide­oro­zmo­wie, by roz­wi­kłać tę spra­wę. Pró­bu­ją zro­zu­mieć, co się sta­ło. Chcą się prze­ko­nać, czy więź mię­dzy nimi prze­trwa, pomi­mo roz­ła­mu, spo­wo­do­wa­ne­go znik­nię­ciem łączą­ce­go ich ogni­wa — Lauriego. Wakaty W grze…

 • Pod powierzchnią Rzeczywistości

  Pod powierzchnią Rzeczywistości

  Larp opo­wia­da o ludziach, któ­rzy posta­no­wi­li wziąć udział w bada­niu nauko­wym odby­wa­ją­cym się przez inter­net: “Czy vide­oro­zmo­wy wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie poczu­cia izo­la­cji spo­łecz­nej i samot­no­ści w cza­sie pandemii?”.  Naukow­czy­nie z popu­lar­ne­go zespo­łu LO z Nowe­go Jor­ku — Caro­li­ne Tall i Nata­lie Toce, zaj­mu­ją­ce się pro­ble­ma­mi socjal­no-spo­łecz­ny­mi, posta­no­wi­ły prze­pro­wa­dzić nowy, roz­bu­do­wa­ny eks­pe­ry­ment. Pole­ga ona na wypeł­nia­niu…

 • Grosik za moje myśli

  Grosik za moje myśli

  Gra pole­ga na kola­bo­ra­cji w odtwa­rza­niu nawza­jem swo­ich histo­rii, w dosyć ustruk­tu­ry­zo­wa­ny spo­sób. Nie będzie zawie­ra­ła ele­men­tów nad­na­tu­ral­nych, czy super-boha­ter­skich, nato­miast może mówić o wie­lu ludz­kich tra­ge­diach, ude­rza­jąc dosyć ‘bli­sko domu’.  To nie jest gra dla cie­bie, jeżeli:  lubisz kon­kret­ny sce­na­riusz z jasny­mi celami; waż­na jest dla cie­bie peł­na kon­tro­la na histo­rią i zacho­wa­nia­mi swo­jej postaci;…

 • Efekt Lucyfera

  Efekt Lucyfera

  “Efekt Lucy­fe­ra” to larp o ludziach któ­rzy zgu­bi­li swo­ją dro­gę w życiu. Każ­dy z nich wylą­do­wał nie bez powo­du, każ­da oso­ba ma swo­ją histo­rię i bagaż któ­ry musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej kary­ka­tu­rze szpi­ta­la jest odpo­wied­nim dla Was losem? Czy otę­pia­ją­ce leki i nie­ludz­kie trak­to­wa­nie w tym oni­rycz­nym miej­scu są rze­czy­wi­ście tym na…