Strona główna » dramat psychologiczny

Grosik za moje myśli

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’. To nie jest gra dla ciebie, jeżeli: lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi cela­mi; waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swo­jej …

Grosik za moje myśli Read More »

Efekt Lucyfera

“Efekt Lucyfera” to larp o ludzi­ach którzy zgu­bili swo­ją drogę w życiu. Każdy z nich wylą­dował nie bez powodu, każ­da oso­ba ma swo­ją his­torię i bagaż który musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej karykaturze szpi­ta­la jest odpowied­nim dla Was losem? Czy otępi­a­jące leki i nie­ludzkie trak­towanie w tym onirycznym miejs­cu są rzeczy­wiś­cie tym na …

Efekt Lucyfera Read More »

Limbo 2.0

Gra opar­ta o kon­wencję larpu “Lim­bo”, którego autorem jest Tor Kjetil Edland. Kładzie nacisk na immer­sję, przeży­wanie do wewnątrz. Jako źródło przeżyć gracze mogą wybier­ać dynam­icznie angażowanie się w poz­nawanie innych postaci, poz­nawanie miejs­ca, lub snu­cie przy­puszczeń na tem­at sytu­acji, w której się znaleźli. Dużą rolę odgry­wać będzie zna­jo­mość języków, zakazane będzie uży­cie języ­ka ang­iel­skiego. …

Lim­bo 2.0 Read More »

Przewiń do góry