Strona główna » dramat psychologiczny

Limbo

W efek­cie nagłego wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też ciężkiej choro­by zna­j­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomiędzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i przestrzenią. Czas oczeki­wa­nia na przekrocze­nie grani­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzys­tać na reflek­sję nad doty­chcza­sowym życiem. Gra autorstwa Tora Kjeti­la Edlan­da pode­j­mu­je tem­aty egzys­tencji, metafizy­ki, tran­scen­dencji. Sce­nar­iusz został przetłu­mac­zony z …

Lim­bo Read More »

Utkani z liści wawrzynu

Lau­ri — dzi­wny chłopak, spa­ja­ją­cy całą paczkę zna­jomych — zniknął. Jedyną pos­zlaką, jaką po sobie pozostaw­ił był jego wirtu­al­ny notat­nik. Gru­pa przy­jaciół spo­ty­ka się na vide­oroz­mowie, by rozwikłać tę sprawę. Próbu­ją zrozu­mieć, co się stało. Chcą się przekon­ać, czy więź między nimi przetr­wa, pomi­mo rozła­mu, spowodowanego zniknię­ciem łączącego ich ogni­wa — Lau­riego. Wakaty W grze …

Utkani z liś­ci wawrzynu Read More »

Pod powierzchnią Rzeczywistości

Larp opowia­da o ludzi­ach, którzy postanow­ili wziąć udzi­ał w bada­niu naukowym odby­wa­ją­cym się przez inter­net: “Czy vide­oroz­mowy wpły­wa­ją na zmniejsze­nie poczu­cia izo­lacji społecznej i samot­noś­ci w cza­sie pan­demii?”.  Naukow­czynie z pop­u­larnego zespołu LO z Nowego Jorku — Car­o­line Tall i Natal­ie Toce, zaj­mu­jące się prob­le­ma­mi soc­­jal­no-społeczny­­mi, postanow­iły przeprowadz­ić nowy, rozbu­dowany ekspery­ment. Pole­ga ona na wypełnianiu …

Pod powierzch­nią Rzeczy­wis­toś­ci Read More »

Grosik za moje myśli

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’.  To nie jest gra dla ciebie, jeżeli:  lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi cela­mi; waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swojej …

Grosik za moje myśli Read More »

Efekt Lucyfera

“Efekt Lucyfera” to larp o ludzi­ach którzy zgu­bili swo­ją drogę w życiu. Każdy z nich wylą­dował nie bez powodu, każ­da oso­ba ma swo­ją his­torię i bagaż który musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej karykaturze szpi­ta­la jest odpowied­nim dla Was losem? Czy otępi­a­jące leki i nie­ludzkie trak­towanie w tym onirycznym miejs­cu są rzeczy­wiś­cie tym na …

Efekt Lucyfera Read More »

Przewiń do góry