Utkani z liści wawrzynu - BlackBox 3City

Utkani z liści wawrzynu

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

W tym

1
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

W tym świe­cie nikt nie jest ogra­ni­czo­ny przez moral­ność i sumie­nie – spo­łe­czeń­stwo nie usta­no­wi­ło takich defi­ni­cji. Ludzie potra­fią czuć emo­cje o wie­le inten­syw­niej, dla­te­go wyko­rzy­stu­ją swo­je natu­ral­ne pre­dys­po­zy­cje. Jesteś tak roz­ognio­ny, że nie cof­niesz się przed niczym? Zro­bi­łeś to i czu­jesz się świet­nie — osią­gną­łeś swój cel, nie­waż­ne jakim kosztem.
Esto­nia — tutaj ludzie szczę­śli­wie odda­ją się ucie­sze zaba­wy na huś­taw­ce, roz­ma­wia­ją przez Sky­pe ‘a i poszu­ku­ją szczu­rów w Tallinnie.

Opis

Lau­ri — dziw­ny chło­pak, spa­ja­ją­cy całą pacz­kę zna­jo­mych — znik­nął. Jedy­ną poszla­ką, jaką po sobie pozo­sta­wił był jego wir­tu­al­ny notat­nik. Gru­pa przy­ja­ciół spo­ty­ka się na vide­oro­zmo­wie, by roz­wi­kłać tę spra­wę. Pró­bu­ją zro­zu­mieć, co się sta­ło. Chcą się prze­ko­nać, czy więź mię­dzy nimi prze­trwa, pomi­mo roz­ła­mu, spo­wo­do­wa­ne­go znik­nię­ciem łączą­ce­go ich ogni­wa — Lauriego.

Wakaty

W grze wystę­pu­ją nastę­pu­ją­ce postaci:

  • Tuuli — sza­lik (postać żeń­ska) — przy­wią­za­nie, empa­tia, niewinność
  • Viljo/Vilja — dębo­wa sza­fa (postać uni­sex) — spo­koj­na fasa­da, fru­stra­cja, wewnętrz­ny bałagan
  • Kaarel/Karolin — komiks (postać uni­sex) — mani­pu­la­cja, fascy­na­cja, nieobliczalność
  • Mari-Lii­­s/Me­­e­lis — lustro (postać uni­sex) — zazdrość, poszu­ki­wa­nie sie­bie, zna­jo­mość cudzych odbić