BlackBox No.86 – Utkani z Liści Wawrzynu

Czas: 31.01.2021 r. godz. 19:00

Black­box to nie tyl­ko oka­zja do tego, by poznać nowe gry z Pol­ski i świa­ta. Regu­lar­nie sta­ra­my się też zapra­szać do pro­wa­dze­nia Mistrzów i Mistrzy­nie Gry nie­zwią­za­nych na co dzień z BB3C. Miło nam poin­for­mo­wać, że tym razem nasze zapro­sze­nie przy­ję­ły Karo­li­na Wysoc­ka i Kse­nia Goliń­ska. Ostat­nie­go dnia stycz­nia 2021 popro­wa­dzą dla Was grę

Utkani z Liści Wawrzynu

któ­rą wspól­nie napi­sa­ły. W trak­cie roz­gryw­ki prze­nie­sie­cie się po raz pierw­szy black­bo­xo­wym wehi­ku­łem do Esto­nii. Ser­decz­nie zapraszamy!

Chcesz wziąć udział w grze? Wypeł­nij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Utkani z liści wawrzynu

31.01.2021 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.