Strona główna » Larpy » Efekt Lucyfera

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ników: 9

W tym

3
4
2

Larp poprowad­zono na:

Początek XX wieku, Wiel­ka Bry­ta­nia, zakład zamknię­ty dla obłąkanych. Siódem­ce pac­jen­tów, którzy codzi­en­nie muszą prze­chodz­ić przez to piekło, zapro­ponowano drogę wyjś­cia. Udowod­nienia, że są zdrowi i mogą być dobry­mi członka­mi społeczeństwa.
O tym jed­nak, ma zde­cy­dować spotkanie z tajem­niczym psychologiem…

Opis

“Efekt Lucyfera” to larp o ludzi­ach którzy zgu­bili swo­ją drogę w życiu. Każdy z nich wylą­dował nie bez powodu, każ­da oso­ba ma swo­ją his­torię i bagaż który musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej karykaturze szpi­ta­la jest odpowied­nim dla Was losem? Czy otępi­a­jące leki i nie­ludzkie trak­towanie w tym onirycznym miejs­cu są rzeczy­wiś­cie tym na co zasługu­je­cie? Co za człowiek roś­ci sobie pra­wo do decy­dowa­nia czy jesteś­cie “dobry­mi ludź­mi”? Nieste­ty dokład­nie ten sam który jako jedyny może Was stąd wypuścić.

Gra porusza tem­aty tabu i przed­staw­ia wysoce skra­jne przy­pad­ki tego co moż­na, a nie trze­ba nazy­wać złem. Z tego wzglę­du nie jest ona przez­nac­zona dla wszys­t­kich. Jest to również gra skierowana na immer­sję i postaw­ie­nie się w sytu­acji oso­by na skra­ju zmarnowanego życia. Pomi­mo iż nie jest to gra nastaw­iona na akcję, a na roz­mowę i odczu­cia, poziom fizy­cznoś­ci jest również raczej wyso­ki — pac­jen­ci nie są tu trak­towani dobrze, a w szczegól­noś­ci nie z sza­cunkiem. Stro­je nie są wyma­gane, prosimy jedynie o proste, raczej ciemne i niekrępu­jące ubranie (ewen­tu­alne stro­je kitli dla lekarzy i pasi­aków dla pac­jen­tów). Nie jest to pomi­mo wszys­tko gra o sza­leńst­wie i chorobach psy­chicznych, szczegól­nie tych prawdzi­wych. Inspiracją była dla mnie przede wszys­tkim his­to­ria, i ponu­ra rzeczy­wis­tość początku zeszłego wieku. Dzieci pracu­jące w fab­rykach, bru­talne prak­ty­ki medy­czne, narko­ty­ki, prud­e­ria, prze­moc i nietol­er­anc­ja wobec wszys­tkiego co obce. Moż­na powiedzieć, że jest to o tym co wtedy uznawało się za sza­leńst­wo. I o tym jak cien­ka grani­ca dzieli anioła od dia­bła. Gra porusza tem­atykę prze­mo­cy, narko­tyków, wyko­rzysty­wa­nia, choro­by, wojny, religii i psychologii.

Postacie występujące w grze

Ade­line Kay­lock — Boga­ta — niegdyś — kap­i­tal­ist­ka. Zro­biła­by i zro­biła wszys­tko by wypra­cow­ać swój majątek

Judith Palmer — Dekadenc­ka artys­t­ka z poważnym nało­giem. Za jej przykła­dem szło wielu, którzy chcieli jak ona zażyć wolności.

James Baley — Nie dość kom­pe­tent­ny guber­na­tor wojskowy. Jak bard­zo moż­na być nieod­powied­nim człowiekiem w nieod­powied­nim miejs­cu i czasie?

Fry­deryk Arthur Suffield — Młody i gniewny syn uli­cy. Warun­ki w fab­rykach woła­ją o pom­stę do nie­ba, ale czy ogień moż­na zwal­czyć ogniem?

Avery Arm­strong — Skrzy­wd­zony ptak. Niezrozu­mi­any i mści­wy. Kobi­eta która przy pomo­cy swoich wdz­ięków owinęła wokół pal­ca wiele osób. Obo­j­ga płci.

Ros­alia Wead­ly — Zaśle­pi­ona miłoś­cią mat­ka. Wdowa która dla swoich dzieci i ich bez­pieczeńst­wa zro­biła­by wszys­tko. Nawet ich kosztem.

Thomas Wil­iam Carter - Wynalaz­ca cud­ownego leku. Człowiek światły, z mis­ją, z celem zapisa­nia się zło­ty­mi zgłoska­mi na kar­tach historii.

Lekarz 1, Lekarz 2 — postać NPC, uni­sex. Jako pra­cown­i­cy tego zakładu, poma­ga­ją psy­chol­o­gowi w zapanowa­niu nad tak niebez­pieczną i żałos­ną grupą pac­jen­tów. Swoi­mi sposobami…

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry