Efekt Lucyfera - BlackBox 3City

Efekt Lucyfera

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

W tym

3
4
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Począ­tek XX wie­ku, Wiel­ka Bry­ta­nia, zakład zamknię­ty dla obłą­ka­nych. Sió­dem­ce pacjen­tów, któ­rzy codzien­nie muszą prze­cho­dzić przez to pie­kło, zapro­po­no­wa­no dro­gę wyj­ścia. Udo­wod­nie­nia, że są zdro­wi i mogą być dobry­mi człon­ka­mi społeczeństwa.
O tym jed­nak, ma zde­cy­do­wać spo­tka­nie z tajem­ni­czym psychologiem…

Opis

“Efekt Lucy­fe­ra” to larp o ludziach któ­rzy zgu­bi­li swo­ją dro­gę w życiu. Każ­dy z nich wylą­do­wał nie bez powo­du, każ­da oso­ba ma swo­ją histo­rię i bagaż któ­ry musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej kary­ka­tu­rze szpi­ta­la jest odpo­wied­nim dla Was losem? Czy otę­pia­ją­ce leki i nie­ludz­kie trak­to­wa­nie w tym oni­rycz­nym miej­scu są rze­czy­wi­ście tym na co zasłu­gu­je­cie? Co za czło­wiek rości sobie pra­wo do decy­do­wa­nia czy jeste­ście “dobry­mi ludź­mi”? Nie­ste­ty dokład­nie ten sam któ­ry jako jedy­ny może Was stąd wypuścić.

Gra poru­sza tema­ty tabu i przed­sta­wia wyso­ce skraj­ne przy­pad­ki tego co moż­na, a nie trze­ba nazy­wać złem. Z tego wzglę­du nie jest ona prze­zna­czo­na dla wszyst­kich. Jest to rów­nież gra skie­ro­wa­na na immer­sję i posta­wie­nie się w sytu­acji oso­by na skra­ju zmar­no­wa­ne­go życia. Pomi­mo iż nie jest to gra nasta­wio­na na akcję, a na roz­mo­wę i odczu­cia, poziom fizycz­no­ści jest rów­nież raczej wyso­ki — pacjen­ci nie są tu trak­to­wa­ni dobrze, a w szcze­gól­no­ści nie z sza­cun­kiem. Stro­je nie są wyma­ga­ne, pro­si­my jedy­nie o pro­ste, raczej ciem­ne i nie­krę­pu­ją­ce ubra­nie (ewen­tu­al­ne stro­je kitli dla leka­rzy i pasia­ków dla pacjen­tów). Nie jest to pomi­mo wszyst­ko gra o sza­leń­stwie i cho­ro­bach psy­chicz­nych, szcze­gól­nie tych praw­dzi­wych. Inspi­ra­cją była dla mnie przede wszyst­kim histo­ria, i ponu­ra rze­czy­wi­stość począt­ku zeszłe­go wie­ku. Dzie­ci pra­cu­ją­ce w fabry­kach, bru­tal­ne prak­ty­ki medycz­ne, nar­ko­ty­ki, pru­de­ria, prze­moc i nie­to­le­ran­cja wobec wszyst­kie­go co obce. Moż­na powie­dzieć, że jest to o tym co wte­dy uzna­wa­ło się za sza­leń­stwo. I o tym jak cien­ka gra­ni­ca dzie­li anio­ła od dia­bła. Gra poru­sza tema­ty­kę prze­mo­cy, nar­ko­ty­ków, wyko­rzy­sty­wa­nia, cho­ro­by, woj­ny, reli­gii i psychologii.

Postacie występujące w grze

Ade­li­ne Kay­lock — Boga­ta — nie­gdyś — kapi­ta­list­ka. Zro­bi­ła­by i zro­bi­ła wszyst­ko by wypra­co­wać swój majątek

Judith Pal­mer — Deka­denc­ka artyst­ka z poważ­nym nało­giem. Za jej przy­kła­dem szło wie­lu, któ­rzy chcie­li jak ona zażyć wolności.

James Baley — Nie dość kom­pe­tent­ny guber­na­tor woj­sko­wy. Jak bar­dzo moż­na być nie­od­po­wied­nim czło­wie­kiem w nie­od­po­wied­nim miej­scu i czasie?

Fry­de­ryk Arthur Suf­field — Mło­dy i gniew­ny syn uli­cy. Warun­ki w fabry­kach woła­ją o pomstę do nie­ba, ale czy ogień moż­na zwal­czyć ogniem?

Ave­ry Arm­strong — Skrzyw­dzo­ny ptak. Nie­zro­zu­mia­ny i mści­wy. Kobie­ta któ­ra przy pomo­cy swo­ich wdzię­ków owi­nę­ła wokół pal­ca wie­le osób. Oboj­ga płci.

Rosa­lia Weadly — Zaśle­pio­na miło­ścią mat­ka. Wdo­wa któ­ra dla swo­ich dzie­ci i ich bez­pie­czeń­stwa zro­bi­ła­by wszyst­ko. Nawet ich kosztem.

Tho­mas Wiliam Car­ter - Wyna­laz­ca cudow­ne­go leku. Czło­wiek świa­tły, z misją, z celem zapi­sa­nia się zło­ty­mi zgło­ska­mi na kar­tach historii.

Lekarz 1, Lekarz 2 — postać NPC, uni­sex. Jako pra­cow­ni­cy tego zakła­du, poma­ga­ją psy­cho­lo­go­wi w zapa­no­wa­niu nad tak nie­bez­piecz­ną i żało­sną gru­pą pacjen­tów. Swo­imi sposobami…

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.