Konwencja: XXwiek

  • Rzeź

    Rzeź

    Dru­ga poło­wa XX wie­ku. Drew­nia­ny domek na obrze­żach zna­ne­go kuror­tu w Appalachach.  Zima, nar­ty, komi­nek, grza­niec, schro­ni­sko, przy­ja­cie­le! Jak każ­dej zimy. Tra­dy­cję wspól­nych urlo­pów w górach zapo­cząt­ko­wa­li ich rodzi­ce, kil­ka dekad temu. For­mal­nie, nie są rodzi­ną. Niko­go nie łączą wię­zy krwi. Pomi­mo to, są sobie naj­bliż­si na świe­cie. Jeśli trze­ba się wyga­dać, zapy­tać o radę,…

  • Efekt Lucyfera

    Efekt Lucyfera

    “Efekt Lucy­fe­ra” to larp o ludziach któ­rzy zgu­bi­li swo­ją dro­gę w życiu. Każ­dy z nich wylą­do­wał nie bez powo­du, każ­da oso­ba ma swo­ją histo­rię i bagaż któ­ry musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej kary­ka­tu­rze szpi­ta­la jest odpo­wied­nim dla Was losem? Czy otę­pia­ją­ce leki i nie­ludz­kie trak­to­wa­nie w tym oni­rycz­nym miej­scu są rze­czy­wi­ście tym na…