Rzeź - BlackBox 3City

Rzeź

Autor/zy:

Kon­wen­cja: XXwiek, dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Dro­gi (lub dro­ga) Ty!

Znów się spotykamy!!!
W imie­niu eki­py pie­ką­cej ciast­ki w tym roku infor­mu­je­my, że nasza sie­dem­na­sta!!! zimo­wa wypra­wa do Crest Woodrid­ge odbę­dzie się w ponow­nie w pierw­szym tygo­dniu lutego.
Niech żyją Góry Cukro­we! Przy­po­mi­na­my rów­nież, że jest to CZWARTA wypra­wa, w któ­rej nie bio­rą udzia­łu nasi rodzi­ce i cha­ta jest CAŁA NASZA!
Daj nam znać kie­dy się cie­bie spo­dzie­wać i jak przy­bę­dziesz. Alter­na­tyw­nie, poproś two­ich bli­skich o prze­sła­nie nam fotek z two­je­go pogrze­bu. Jedy­ną wymów­ką, aby tu nie przy­być może być two­ja śmieeerć!

Weź tyle przy­szno­ści, plan­szó­wek, nachos i piwa, ile zdo­łasz zapakować.
A jeśli jedziesz do nas pocią­giem, pamię­taj: Amtrack przy­po­mi­na, by przed zaję­ciem miej­sca odpiąć narty!

Kocha­my, tęsknimy!

Ali­ce i Brad.

Opis

Dru­ga poło­wa XX wie­ku. Drew­nia­ny domek na obrze­żach zna­ne­go kuror­tu w Appalachach. 

Zima, nar­ty, komi­nek, grza­niec, schro­ni­sko, przy­ja­cie­le! Jak każ­dej zimy. Tra­dy­cję wspól­nych urlo­pów w górach zapo­cząt­ko­wa­li ich rodzi­ce, kil­ka dekad temu. For­mal­nie, nie są rodzi­ną. Niko­go nie łączą wię­zy krwi. Pomi­mo to, są sobie naj­bliż­si na świe­cie. Jeśli trze­ba się wyga­dać, zapy­tać o radę, wyrzu­cić coś z sie­bie — to tutaj, raz do roku, jest na to wła­ści­wy czas i miejsce. 

Larp jest dra­ma­tem oby­cza­jo­wym z trans­hu­ma­ni­stycz­nym i cyber­pun­ko­wym twi­stem, przy­ja­zny wiel­bi­cie­lom seria­lu “Black Mirror”. 

Wymagania

Do udzia­łu w grze nie jest potrzeb­ny żaden wyszu­ka­ny kostium. Możesz przyjść w gru­bym weł­nia­nym gol­fie, koszu­li frot­te albo owi­nąć szy­ję sza­li­kiem #odbab­ci. Ulu­bio­ny kubek lub ter­mos z her­ba­tą też będzie dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem stylizacji.

Ważne

Jeśli nie czu­jesz się kom­for­to­wo w grach, któ­re poru­sza­ją takie tema­ty jak wyklu­cze­nie w rodzi­nie oraz abor­cja — omiń ten larp. Wąt­ki zwią­za­ne z tymi tema­ta­mi na pew­no poja­wią się w trak­cie rozgrywki.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.