Strona główna » Larpy » Grosik za moje myśli

Autor/zy:

For­mat: larp online

Czas trwa­nia: 4.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

Larp poprowad­zono na:

Nazy­wam się Dr. Peter Tomp­kins i cho­ci­aż nad­zoru­ję two­je lecze­nie, nie pamię­tasz mnie. Rzeczy­wiś­cie, z powodu twoich niezwykłych okolicznoś­ci, pamię­tasz bard­zo mało. Jest to zrozu­mi­ale mylące, ale mam nadzieję, że zachowasz otwarty umysł na tem­at tego, co mam do powiedzenia.

Jesteś pac­jen­tem w Orphic Insti­tute for Advanced Stud­ies, gdzie nad­zoru­ję two­ją sprawę. Jesteśmy pry­wat­nym szpi­talem badaw­czym dedykowanym lecze­niu zaburzeń, które trady­cyj­na medy­cy­na uznała za nieuleczalne.
Ostat­nio doz­nałeś trau­maty­cznego szoku, który spowodował rzad­ką postać utraty pamię­ci zwanej głęboką amnezją wsteczną; inny­mi słowy doświad­czył całkowitej utraty pamię­ci. Nie masz świadomych wspom­nień z two­jego życia przed tym wydarze­niem. Cho­ci­aż odnieśliśmy niezwykły sukces w lecze­niu wielu form amnezji, twój konkret­ny przy­padek okazał się trud­ny do rozwiązania.

W Insty­tu­cie uważamy, że ta trau­ma została spowodowana przez jakąś two­ją decyzję, a twój umysł stworzył bari­erę, w nie­ja­ki sposób chroniąc cię. Na poziomie nieświado­moś­ci twój umysł nie chce poz­wolić żebyś się sam wyleczył.

My — to znaczy ty i ja — omaw­ial­iśmy różne możli­we sposo­by leczenia, i zde­cy­dowałeś, że two­ją jedyną opcją jest ekspery­men­tal­ny lek o nazwie Mnemosyne. Ta sub­stanc­ja chemicz­na tworzy połącze­nie między nieświado­moś­cią umysłów tych, którzy go przyj­mu­ją — w grun­cie rzeczy umożli­wia komuś innemu dostęp do twoich wspom­nień. To połącze­nie jest bard­zo słabe i gdy­by zro­bił to zdrowy osob­nik, jego własne doświad­czenia zagłuszyły­by two­je wspom­nienia. W przy­pad­ku oso­by z poważną utratą pamię­ci umysł jest jed­nak wystar­cza­ją­co cichy, aby usłyszeć echo innego. Opra­cow­al­iśmy metodę, w której pac­jen­ci, którzy ulegli amnezji mogą sobie pomóc nawza­jem odzyskać wspomnienia.

Po pod­ję­ciu decyzji o pod­da­niu się pro­ce­durze zostałeś zatrzy­many w Insty­tu­cie do momen­tu znalezienia dwóch do czterech dodatkowych pac­jen­tów z podob­ny­mi schorzeni­a­mi, aby stworzyć z nimi grupę ter­apeu­ty­czną. Lecze­nie wyma­gało również usunię­cia wspom­nień, które zbu­dowal­iś­cie pod­czas poby­tu w Insty­tu­cie, i dlat­ego tego nie pamięta­cie mnie lub ani żad­nej z naszych rozmów. Przepraszam za to z góry. Jeżeli jed­nak odniesiemy sukces, ta odrobi­na zamiesza­nia na pewno będzie warta wyleczenia.

Jesteś ter­az gotowy, aby rozpocząć to, co naszym zdaniem będzie skutecznym lekarst­wem na two­ją amnezję. Jeśli wszys­tko pójdzie dobrze, przy­pom­nisz sobie całe swo­je życie…

Opis

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’. 

To nie jest gra dla ciebie, jeżeli: 

  • lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi celami;
  • waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swo­jej postaci;
  • masz prob­lem z wpla­taniem wątków wymyślonych przez innych do swo­jej opowieści.

To może być gra dla ciebie, jeżeli:

  • chcesz pobaw­ić się kreatywnością;
  • chcesz potrenować nie­s­tandar­d­owy typ gry (przy­dat­ny np w wielu sys­temach narracyjnych);
  • masz fun ze staw­ia­nia ludzi w trud­nych sytuacjach;
  • lubisz współt­worze­nie opowieści.

Wymagania

Mikro­fon, Dis­cord, dar­mowe kon­to na Roll20

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Przewiń do góry