Grosik za moje myśli - BlackBox 3City

Grosik za moje myśli

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 4.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nazy­wam się Dr. Peter Tomp­kins i cho­ciaż nad­zo­ru­ję two­je lecze­nie, nie pamię­tasz mnie. Rze­czy­wi­ście, z powo­du two­ich nie­zwy­kłych oko­licz­no­ści, pamię­tasz bar­dzo mało. Jest to zro­zu­mia­le mylą­ce, ale mam nadzie­ję, że zacho­wasz otwar­ty umysł na temat tego, co mam do powiedzenia.

Jesteś pacjen­tem w Orphic Insti­tu­te for Advan­ced Stu­dies, gdzie nad­zo­ru­ję two­ją spra­wę. Jeste­śmy pry­wat­nym szpi­ta­lem badaw­czym dedy­ko­wa­nym lecze­niu zabu­rzeń, któ­re tra­dy­cyj­na medy­cy­na uzna­ła za nieuleczalne.
Ostat­nio dozna­łeś trau­ma­tycz­ne­go szo­ku, któ­ry spo­wo­do­wał rzad­ką postać utra­ty pamię­ci zwa­nej głę­bo­ką amne­zją wstecz­ną; inny­mi sło­wy doświad­czył cał­ko­wi­tej utra­ty pamię­ci. Nie masz świa­do­mych wspo­mnień z two­je­go życia przed tym wyda­rze­niem. Cho­ciaż odnie­śli­śmy nie­zwy­kły suk­ces w lecze­niu wie­lu form amne­zji, twój kon­kret­ny przy­pa­dek oka­zał się trud­ny do rozwiązania.

W Insty­tu­cie uwa­ża­my, że ta trau­ma zosta­ła spo­wo­do­wa­na przez jakąś two­ją decy­zję, a twój umysł stwo­rzył barie­rę, w nie­ja­ki spo­sób chro­niąc cię. Na pozio­mie nie­świa­do­mo­ści twój umysł nie chce pozwo­lić żebyś się sam wyleczył.

My — to zna­czy ty i ja — oma­wia­li­śmy róż­ne moż­li­we spo­so­by lecze­nia, i zde­cy­do­wa­łeś, że two­ją jedy­ną opcją jest eks­pe­ry­men­tal­ny lek o nazwie Mne­mo­sy­ne. Ta sub­stan­cja che­micz­na two­rzy połą­cze­nie mię­dzy nie­świa­do­mo­ścią umy­słów tych, któ­rzy go przyj­mu­ją — w grun­cie rze­czy umoż­li­wia komuś inne­mu dostęp do two­ich wspo­mnień. To połą­cze­nie jest bar­dzo sła­be i gdy­by zro­bił to zdro­wy osob­nik, jego wła­sne doświad­cze­nia zagłu­szy­ły­by two­je wspo­mnie­nia. W przy­pad­ku oso­by z poważ­ną utra­tą pamię­ci umysł jest jed­nak wystar­cza­ją­co cichy, aby usły­szeć echo inne­go. Opra­co­wa­li­śmy meto­dę, w któ­rej pacjen­ci, któ­rzy ule­gli amne­zji mogą sobie pomóc nawza­jem odzy­skać wspomnienia.

Po pod­ję­ciu decy­zji o pod­da­niu się pro­ce­du­rze zosta­łeś zatrzy­ma­ny w Insty­tu­cie do momen­tu zna­le­zie­nia dwóch do czte­rech dodat­ko­wych pacjen­tów z podob­ny­mi scho­rze­nia­mi, aby stwo­rzyć z nimi gru­pę tera­peu­tycz­ną. Lecze­nie wyma­ga­ło rów­nież usu­nię­cia wspo­mnień, któ­re zbu­do­wa­li­ście pod­czas poby­tu w Insty­tu­cie, i dla­te­go tego nie pamię­ta­cie mnie lub ani żad­nej z naszych roz­mów. Prze­pra­szam za to z góry. Jeże­li jed­nak odnie­sie­my suk­ces, ta odro­bi­na zamie­sza­nia na pew­no będzie war­ta wyleczenia.

Jesteś teraz goto­wy, aby roz­po­cząć to, co naszym zda­niem będzie sku­tecz­nym lekar­stwem na two­ją amne­zję. Jeśli wszyst­ko pój­dzie dobrze, przy­po­mnisz sobie całe swo­je życie…

Opis

Gra pole­ga na kola­bo­ra­cji w odtwa­rza­niu nawza­jem swo­ich histo­rii, w dosyć ustruk­tu­ry­zo­wa­ny spo­sób. Nie będzie zawie­ra­ła ele­men­tów nad­na­tu­ral­nych, czy super-boha­­te­r­skich, nato­miast może mówić o wie­lu ludz­kich tra­ge­diach, ude­rza­jąc dosyć ‘bli­sko domu’. 

To nie jest gra dla cie­bie, jeżeli: 

  • lubisz kon­kret­ny sce­na­riusz z jasny­mi celami;
  • waż­na jest dla cie­bie peł­na kon­tro­la na histo­rią i zacho­wa­nia­mi swo­jej postaci;
  • masz pro­blem z wpla­ta­niem wąt­ków wymy­ślo­nych przez innych do swo­jej opowieści.

To może być gra dla cie­bie, jeżeli:

  • chcesz poba­wić się kreatywnością;
  • chcesz potre­no­wać nie­stan­dar­do­wy typ gry (przy­dat­ny np w wie­lu sys­te­mach narracyjnych);
  • masz fun ze sta­wia­nia ludzi w trud­nych sytuacjach;
  • lubisz współ­two­rze­nie opowieści.

Wymagania

Mikro­fon, Discord, dar­mo­we kon­to na Roll20

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.