BlackBox No.80 – Grosik za moje myśli

Czas: 01.08.2020 r. godz. 19:00

Kame­ral­na gra dla czte­rech osób jest wyjąt­ko­wo dobrze skom­po­no­wa­nym kok­taj­lem gatun­ków. Tro­chę tutaj soft SF na pozio­mie kul­to­we­go seria­lu Black Mir­ror; tro­chę hor­ro­ru, bo w sumie dziw­na tera­pia z dziw­ny­mi ludź­mi dotknię­ty­mi amne­zją. Do tego cięż­kie tema­ty, wspo­mnie­nia wypar­te nie bez przy­czy­ny. Wszyst­kie te kom­po­nen­ty spi­na intu­icyj­na mecha­ni­ka. Zde­cy­do­wa­nie, jeden z tych lar­pów, któ­ry wcią­ga głę­bo­ko, znie­nac­ka. Trwa chwi­lę i dopie­ro po chwi­li gra­cze orien­tu­ją się, że minę­ły czte­ry godziny. 

Grosik za moje myśli

popro­wa­dzi dla Was onli­ne i za free Artur Bie­sia­dow­ski. Radzi­my szyb­ko rezer­wo­wać miejsca!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Grosik za moje myśli

01.08.2020 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.