Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 12

Larp poprowad­zono na:

Ja­sna gwiaz­do, o, gdy­bym mógł tak nieprzerwanie
Jak ty — nie, nie pro­mie­nieć sa­mot­nie, wysoko
Jak na wiecz­ność roz­war­te, w na­tu­ry otchłanie
Bez­sen­nie za­pa­trzo­ne pu­stel­ni­ka oko;
Nie śle­dzić, jak w od­wiecz­nym ka­płań­skim mozole
Wody mórz ob­my­wa­ją ludz­kich lą­dów brzegi,
Lub jak na ostre rysy łań­cu­chów gór w dole
Ma­ską czy­stą i mięk­ką opa­da­ją śniegi;
Nie — ra­czej nie­prze­rwa­nie jak ty i niezmiennie
Trwać jak te­raz, skroń tu­ląc do pier­si dziewczęcej,
Czuć bez koń­ca, jak od­dech uno­si ją sennie,
Na sen nie tra­cić od­tąd ani chwi­li więcej
I wciąż, wciąż sły­szeć rów­ny puls ser­ca w tej piersi,
I żyć tak wiecz­nie — albo za­paść w wiecz­ność śmierci.

“Jas­na Gwiaz­do”, John Keats

Opis

W efek­cie nagłego wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też ciężkiej choro­by zna­j­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomiędzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i przestrzenią. Czas oczeki­wa­nia na przekrocze­nie grani­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzys­tać na reflek­sję nad doty­chcza­sowym życiem.

Gra autorstwa Tora Kjeti­la Edlan­da pode­j­mu­je tem­aty egzys­tencji, metafizy­ki, tran­scen­dencji. Sce­nar­iusz został przetłu­mac­zony z języ­ka ang­iel­skiego przez Marci­na Słowikowskiego.

Wymagania

Stro­jem obow­iązu­ją­cym wszys­t­kich graczy jest bieliz­na, co ma odzwier­cied­lać bezrad­ność i wrażli­wość bohaterów w sytu­acji, w jakiej się znaleźli.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry