Limbo - BlackBox 3City

Limbo

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Ja­sna gwiaz­do, o, gdy­bym mógł tak nieprzerwanie
Jak ty — nie, nie pro­mie­nieć sa­mot­nie, wysoko
Jak na wiecz­ność roz­war­te, w na­tu­ry otchłanie
Bez­sen­nie za­pa­trzo­ne pu­stel­ni­ka oko;
Nie śle­dzić, jak w od­wiecz­nym ka­płań­skim mozole
Wody mórz ob­my­wa­ją ludz­kich lą­dów brzegi,
Lub jak na ostre rysy łań­cu­chów gór w dole
Ma­ską czy­stą i mięk­ką opa­da­ją śniegi;
Nie — ra­czej nie­prze­rwa­nie jak ty i niezmiennie
Trwać jak te­raz, skroń tu­ląc do pier­si dziewczęcej,
Czuć bez koń­ca, jak od­dech uno­si ją sennie,
Na sen nie tra­cić od­tąd ani chwi­li więcej
I wciąż, wciąż sły­szeć rów­ny puls ser­ca w tej piersi,
I żyć tak wiecz­nie — albo za­paść w wiecz­ność śmierci.

“Jasna Gwiaz­do”, John Keats

Opis

W efek­cie nagłe­go wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też cięż­kiej cho­ro­by znaj­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomię­dzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i prze­strze­nią. Czas ocze­ki­wa­nia na prze­kro­cze­nie gra­ni­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzy­stać na reflek­sję nad dotych­cza­so­wym życiem.

Gra autor­stwa Tora Kje­ti­la Edlan­da podej­mu­je tema­ty egzy­sten­cji, meta­fi­zy­ki, trans­cen­den­cji. Sce­na­riusz został prze­tłu­ma­czo­ny z języ­ka angiel­skie­go na pol­ski dwu­krot­nie, przez Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go oraz Gabrie­lę Kruszonę.

Wymagania

Stro­jem obo­wią­zu­ją­cym wszyst­kich gra­czy jest bie­li­zna, co ma odzwier­cie­dlać bez­rad­ność i wraż­li­wość boha­te­rów w sytu­acji, w jakiej się znaleźli.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.