Strona główna » Larpy » Limbo 2.0

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9 — 16

Jakiekol­wiek było Two­je ostat­nie wspom­nie­nie — skończyło się. Jesteś ter­az tu, z inny­mi, anon­i­mowy­mi głosa­mi w Two­jej głowie. Jest ciem­no, tak jak powin­no być w ludzkim umyśle… a może czyśćcu? Piek­le? Niebie? Limbo?
Nieza­leżnie od Twoich przekon­ań mil­czące zimne ściany nie przynoszą żad­nych odpowiedzi. Nawet, gdy­byś chci­ał zau­fać innym, nie było­by to możli­we… niek­tóre z otacza­ją­cych Cię głosów nie mówią Twoim językiem.
Czy zawa­hasz się, gdy przy­będzie Posłaniec?
Co skry­wa­ją ciemności?

Opis

Gra opar­ta o kon­wencję larpu “Lim­bo”, którego autorem jest Tor Kjetil Edland. Kładzie nacisk na immer­sję, przeży­wanie do wewnątrz. Jako źródło przeżyć gracze mogą wybier­ać dynam­icznie angażowanie się w poz­nawanie innych postaci, poz­nawanie miejs­ca, lub snu­cie przy­puszczeń na tem­at sytu­acji, w której się znaleźli. 

Dużą rolę odgry­wać będzie zna­jo­mość języków, zakazane będzie uży­cie języ­ka ang­iel­skiego. Niemal cała gra odbędzie się w całkowitej ciem­noś­ci z uży­ciem opasek na oczy. Po larpie mogą wys­tąpić u uczest­ników zjawiska bleed’u oraz gorsze samopoczu­cie, więc zale­cane jest uczest­nict­wo w debriefin­gowych warsz­tat­ach, których for­muła zostanie dos­tosowana na pod­staw­ie for­mu­la­rza rekrutacyjnego.

Ważne

Gra odby­wa się w całkow­itych ciem­noś­ci­ach z opaska­mi na oczach.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Przewiń do góry