Limbo 2.0 - BlackBox 3City

Limbo 2.0

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9 — 16

Jakie­kol­wiek było Two­je ostat­nie wspo­mnie­nie — skoń­czy­ło się. Jesteś teraz tu, z inny­mi, ano­ni­mo­wy­mi gło­sa­mi w Two­jej gło­wie. Jest ciem­no, tak jak powin­no być w ludz­kim umy­śle… a może czyść­cu? Pie­kle? Nie­bie? Limbo?
Nie­za­leż­nie od Two­ich prze­ko­nań mil­czą­ce zim­ne ścia­ny nie przy­no­szą żad­nych odpo­wie­dzi. Nawet, gdy­byś chciał zaufać innym, nie było­by to moż­li­we… nie­któ­re z ota­cza­ją­cych Cię gło­sów nie mówią Two­im językiem.
Czy zawa­hasz się, gdy przy­bę­dzie Posłaniec?
Co skry­wa­ją ciemności?

Opis

Gra opar­ta o kon­wen­cję lar­pu “Lim­bo”, któ­re­go auto­rem jest Tor Kje­til Edland. Kła­dzie nacisk na immer­sję, prze­ży­wa­nie do wewnątrz. Jako źró­dło prze­żyć gra­cze mogą wybie­rać dyna­micz­nie anga­żo­wa­nie się w pozna­wa­nie innych posta­ci, pozna­wa­nie miej­sca, lub snu­cie przy­pusz­czeń na temat sytu­acji, w któ­rej się znaleźli. 

Dużą rolę odgry­wać będzie zna­jo­mość języ­ków, zaka­za­ne będzie uży­cie języ­ka angiel­skie­go. Nie­mal cała gra odbę­dzie się w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści z uży­ciem opa­sek na oczy. Po lar­pie mogą wystą­pić u uczest­ni­ków zja­wi­ska ble­ed’u oraz gor­sze samo­po­czu­cie, więc zale­ca­ne jest uczest­nic­two w debrie­fin­go­wych warsz­ta­tach, któ­rych for­mu­ła zosta­nie dosto­so­wa­na na pod­sta­wie for­mu­la­rza rekrutacyjnego.

Ważne

Gra odby­wa się w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach z opa­ska­mi na oczach.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.