Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.87 – Pod powierzchnią Rzeczywistości

Czas: 14.02.2021 r. godz. 19:00

Larpy online są trudne do napisa­nia. Aby wciąż moż­na trak­tować je jako gry lar­powe, zdal­na komu­nikac­ja musi być częś­cią świa­ta gry. Gdy wraz z roz­wo­jem pan­demii COVID19 wios­ną 2020 roku na całym świecie powszech­nie zapanowały lock­downy, wydawało się że lar­pować po pros­tu się nie da. Tym­cza­sem autorzy i autor­ki larpów znaleźli sposób i na to by grać, i na to jak zdalne larpy pisać. I co zro­bić, by były to sce­nar­iusze ory­gi­nalne i wyjątkowe. Po raz kole­jny okaza­ło się, jak niezwyk­le elasty­cznym medi­um są gry larpowe.

Na naszym osiemdziesią­tym siód­mym spotka­niu grę napisaną wraz z Natal­ią Torz gościn­nie poprowadzi Karoli­na Wysoc­ka. Larp

Pod powierzchnią Rzeczywistości

to gra o cechach incepcji. Sto­sunkowo prosty kon­cept: zdalne badanie dwóch naukow­czyń jest pretek­stem do znacznie bardziej skom­p­likowanej roz­gry­w­ki. Serdecznie zapraszamy! 

Chcesz wziąć udzi­ał w grze? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Pod powierzchnią Rzeczywistości

14.02.2021 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry