BlackBox No.87 – Pod powierzchnią Rzeczywistości

Czas: 14.02.2021 r. godz. 19:00

Lar­py onli­ne są trud­ne do napi­sa­nia. Aby wciąż moż­na trak­to­wać je jako gry lar­po­we, zdal­na komu­ni­ka­cja musi być czę­ścią świa­ta gry. Gdy wraz z roz­wo­jem pan­de­mii COVID19 wio­sną 2020 roku na całym świe­cie powszech­nie zapa­no­wa­ły lock­dow­ny, wyda­wa­ło się że lar­po­wać po pro­stu się nie da. Tym­cza­sem auto­rzy i autor­ki lar­pów zna­leź­li spo­sób i na to by grać, i na to jak zdal­ne lar­py pisać. I co zro­bić, by były to sce­na­riu­sze ory­gi­nal­ne i wyjąt­ko­we. Po raz kolej­ny oka­za­ło się, jak nie­zwy­kle ela­stycz­nym medium są gry larpowe.

Na naszym osiem­dzie­sią­tym siód­mym spo­tka­niu grę napi­sa­ną wraz z Nata­lią Torz gościn­nie popro­wa­dzi Karo­li­na Wysoc­ka. Larp

Pod powierzchnią Rzeczywistości

to gra o cechach incep­cji. Sto­sun­ko­wo pro­sty kon­cept: zdal­ne bada­nie dwóch naukow­czyń jest pre­tek­stem do znacz­nie bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej roz­gryw­ki. Ser­decz­nie zapraszamy! 

Chcesz wziąć udział w grze? Wypeł­nij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Pod powierzchnią Rzeczywistości

14.02.2021 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.