Obiekty Fertyczne - BlackBox 3City

Obiekty Fertyczne

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Dear citi­zen,

Fol­lo­wing the Inter­na­tio­nal Com­mu­ni­ca­tion Affa­irs Act (2020), per­mis­sion has been gran­ted for com­mu­ni­ca­tion betwe­en the Uni­ted King­dom and Arcadia.
Arca­dia is an unaf­fi­lia­ted land that exi­sts some­whe­re betwe­en Earth and Spa­ce known as the Fae Realm. Tho­ugh it has not been wide­ly com­mu­ni­ca­ted in the press, this is a land that
posses­ses a dif­fe­rent com­mand of phy­sics to ours. Becau­se of this, the people, cre­atu­res and objects here are unu­su­al in a way that is often descri­bed as magical.

Based on your medi­cal records, we have been able to iden­ti­fy you as one of the Displa­ced Indi­vi­du­als (often refer­red to as changelings).
When you were a young child, you were swap­ped with a human child. This has led to some of the Displa­ced Indi­vi­du­als feeling a sen­se of stran­ge­ness or lack of belon­ging. You stay­ed here whi­le the human child went to Arca­dia. We have mana­ged to match you with your ori­gi­nal fami­ly who are keen to welco­me you back…”

Opis

Gra o przy­na­leż­no­ści, rodzi­nie, któ­rą sobie wybie­ra­my oraz o tym, co zako­twi­cza nas w świe­cie. Fre­eform dla 4–8 osób, wcie­la­ją­cych się w posta­ci, któ­re odkry­wa­ją, że są Pod­rzut­ka­mi — isto­ta­mi pod­rzu­ca­ny­mi do koły­sek w miej­sce ludz­kich dzie­ci. Mają jed­ną jedy­ną szan­sę by powró­cić do Arka­dii: świa­ta magii, w któ­rym się zro­dzi­ły. Przed nimi trud­ny wybór. Mogą pozo­sta­wić wszyst­ko, co zna­li i kocha­li na rzecz Nie­zna­ne­go, lub pozo­stać na zawsze wśród bli­skich im ludzi.

Wymagania

Larp roz­gry­wa­ny onli­ne przy uży­ciu apli­ka­cji Discord. Aby wziąć udział potrzeb­ny jest kom­pu­ter z dostę­pem do kame­ry i mikrofonu.

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.