BlackBox No.91 – Obiekty Fertyczne

Czas: 24.04.2021 r. godz. 19:00

Jed­nym z naj­bar­dziej “lar­po­przy­ja­znych” świa­tów stwo­rzo­nych jako set­ting gry fabu­lar­nej jest Chan­gel­ling: the Lost, zna­ny w Pol­sce jako Odmie­niec. Rzad­ko któ­re uni­wer­sum daje tyle swo­bo­dy w kre­acji wyjąt­ko­wej sty­li­za­cji zło­żo­nej z ory­gi­nal­ne­go kostiu­mu, maki­ja­żu, nie­ba­nal­nych dodat­ków. Nasze pla­ny by odmień­co­wym lar­pem zakoń­czyć poprzed­ni sezon pokrzy­żo­wa­ła pan­de­mia. Ale — jak mówi sta­re porze­ka­dło — co się odwle­cze, to nie ucie­cze. Osa­dzo­ny wła­śnie w tym uni­wer­sum sce­na­riusz pod tytułem

Obiek­ty Fertyczne

odna­lazł w prze­past­nych zaso­bach kon­kur­su Gol­den Cobra 2020 Mar­cin Sło­wi­kow­ski. Na nasza zapro­sze­nie zgo­dził się popro­wa­dzić go jako gościn­ny Mistrz Gry. 

#ZamknięcieSezonu7 #Onli­ne #ZaFree
Zapra­sza­my!

Zapi­sy: napisz do Pro­du­cen­ta na adres piotr.milewski@bb3c.pl

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Obiekty Fertyczne

24.04.2021 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.