Strona główna » Larpy » Wyznawcy! Naprzód marsz!

Autor/zy:

For­mat: larp online

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 8

Larp poprowad­zono na:

A więc to ty!
To ty jesteś najwierniejszym fanem! Opłać patre­ona i uzyskaj dostęp do wielu benefitów:
— wstęp do zamkniętej grupy najwierniejszych fanów;
— możli­wość zada­nia dowol­nej liczbę pytań autorowi,
— per­ma­nent­na i żywa wymi­ana teorii na tem­at fabuły z inny­mi miłośnika­mi komiksu.
Dołącz do nas.
Miej bezpośred­ni wpływ na losy ulu­bionych bohaterów serii!!!
— weź udzi­ał w roz­mowie online z autorem na zbliża­ją­cym się konwencie!

Opis

Jeden z graczy wciela się w rolę pis­arza komik­su super­bo­hater­skiego, który ma mały, choć bard­zo odd­any fan­dom. Jaki jest haczyk? Choć żaden z czytel­ników tego nie wie, to pis­arz tak na prawdę nie zna fabuły poprzed­nich częś­ci komik­su. To czytel­ni­cy są jedynym źródłem wskazówek doty­czą­cych treś­ci serii.

Jaki będzie następ­ny komiks? Co stanie się z jego bohat­era­mi? Jak uksz­tał­tu­je się kanon? Odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia są w rękach fanów, nieświadomych swoich nad­nat­u­ral­nych mocy.

Wymagania

Ta gra jest da ciebie jeśli :
— jesteś gotów/gotowa poświę­cić odrobinę swo­jego cza­su na przez kil­ka dni poprzedza­ją­cych finał gry;
— wraz z inny­mi gracza­mi chcesz stworzyć niesamow­itą historię;
— lubisz gry z krótki­mi kar­ta­mi postaci, staw­ia­jące na wyobraźnię i dające dużą dowolność;
— chcesz akty­wnie brać udzi­ał w dyskusji na grupie;
— prag­niesz poczuć się prawdzi­wym fanem;
— opcjon­al­nie: lubisz rysować fanar­ty, cos­play­ować, pisać fan­fi­ki, tworzyć memy itp. (jest to dodatkowa akty­wność, która na pewno uroz­maici prze­bieg larpa ale nie jest wymagana)

Ważne

Ta gra ma for­mę dyskusji prowad­zonej przez kil­ka kole­jnych dni (3–5) za pośred­nictwem postów i komen­tarzy na pry­wat­nej face­bookowej grupie. Finał gry stanowi roz­mowa ( około 2h) za pośred­nictwem kanału głosowego w ser­wisie Discord.

Do udzi­ału w grze nie jest niezbędne opła­canie żad­nego kon­ta w ser­wisie Patreon.

Przewiń do góry