Wyznawcy! Naprzód marsz! - BlackBox 3City

Wyznawcy! Naprzód marsz!

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

A więc to ty!
To ty jesteś naj­wier­niej­szym fanem! Opłać patre­ona i uzy­skaj dostęp do wie­lu benefitów:
— wstęp do zamknię­tej gru­py naj­wier­niej­szych fanów;
— moż­li­wość zada­nia dowol­nej licz­bę pytań autorowi,
— per­ma­nent­na i żywa wymia­na teo­rii na temat fabu­ły z inny­mi miło­śni­ka­mi komiksu.
Dołącz do nas.
Miej bez­po­śred­ni wpływ na losy ulu­bio­nych boha­te­rów serii!!!
— weź udział w roz­mo­wie onli­ne z auto­rem na zbli­ża­ją­cym się konwencie!

Opis

Jeden z gra­czy wcie­la się w rolę pisa­rza komik­su super­bo­ha­ter­skie­go, któ­ry ma mały, choć bar­dzo odda­ny fan­dom. Jaki jest haczyk? Choć żaden z czy­tel­ni­ków tego nie wie, to pisarz tak na praw­dę nie zna fabu­ły poprzed­nich czę­ści komik­su. To czy­tel­ni­cy są jedy­nym źró­dłem wska­zó­wek doty­czą­cych tre­ści serii.

Jaki będzie następ­ny komiks? Co sta­nie się z jego boha­te­ra­mi? Jak ukształ­tu­je się kanon? Odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia są w rękach fanów, nie­świa­do­mych swo­ich nad­na­tu­ral­nych mocy.

Wymagania

Ta gra jest da cie­bie jeśli :
— jesteś gotów/gotowa poświę­cić odro­bi­nę swo­je­go cza­su na przez kil­ka dni poprze­dza­ją­cych finał gry;
— wraz z inny­mi gra­cza­mi chcesz stwo­rzyć nie­sa­mo­wi­tą historię;
— lubisz gry z krót­ki­mi kar­ta­mi posta­ci, sta­wia­ją­ce na wyobraź­nię i dają­ce dużą dowolność;
— chcesz aktyw­nie brać udział w dys­ku­sji na grupie;
— pra­gniesz poczuć się praw­dzi­wym fanem;
— opcjo­nal­nie: lubisz ryso­wać fanar­ty, cosplay­ować, pisać fan­fi­ki, two­rzyć memy itp. (jest to dodat­ko­wa aktyw­ność, któ­ra na pew­no uroz­ma­ici prze­bieg lar­pa ale nie jest wymagana)

Ważne

Ta gra ma for­mę dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez kil­ka kolej­nych dni (3–5) za pośred­nic­twem postów i komen­ta­rzy na pry­wat­nej face­bo­oko­wej gru­pie. Finał gry sta­no­wi roz­mo­wa ( oko­ło 2h) za pośred­nic­twem kana­łu gło­so­we­go w ser­wi­sie Discord.

Do udzia­łu w grze nie jest nie­zbęd­ne opła­ca­nie żad­ne­go kon­ta w ser­wi­sie Patreon.