BlackBox No.88 – Wyznawcy! Naprzód Marsz!

Czas: 28.02.2021 r. godz. 18:00

Jeśli ktoś lubi musi­ca­le to na pew­no nie uszło jego/jej uwa­dze, że akcja wie­lu z nich dzie­je się w teatrze lub ope­rze. Tego typu incep­cja, choć zde­cy­do­wa­nie rza­dziej, poja­wia się też i w lar­pach. Są gry opo­wia­da­ją­ce o tru­cach orga­ni­za­cji gry czy kon­wen­tu. Są też i takie, któ­re opo­wia­da­ją o kon­kret­nym śro­do­wi­sku zwią­za­nym z fan­do­mem: gra­czach, twór­cach czy samych fanach. Do tej gru­py nale­ży wła­śnie gra

Wyznawcy! Naprzód marsz!

któ­rą gościn­nie i zdal­nie popro­wa­dzi dla Was Anna Chmu­ra. Ory­gi­nal­ny tytuł gry napi­sa­nej przez eki­pę Clo­ven Pine Games brzmi “Face Front, True Belie­vers” i odno­si się śro­do­wi­ska fanów marve­lo­wych komik­sów. W swo­ich lisach do nich legen­dar­ny autor Stan Lee zwra­cał się wła­śnie sło­wa­mi “True Belie­vers” i taka nazwa przy­lgnę­ła do nich w ame­ry­kań­skim fan­do­mie na sta­łe. To wła­śnie w role miło­śni­ków super­bo­ha­ter­skich opo­wie­ści wcie­li­cie się w nie­dzie­lę, 28go lutego.

Gra jest nie­od­płat­na. Aby się zgło­sić wystar­czy napi­sać mail do Pro­wa­dzą­cej na adres: chmuraanniaa@gmail.com

Zapra­szam!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wyznawcy! Naprzód marsz!

28.02.2021 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.