Wybory Królowej Wina - BlackBox 3City

Wybory Królowej Wina

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kla­sycz­na fer­men­ta­cja mosz­czu połą­czo­na z mace­ra­cją nada­je temu winu wyra­zu i mocy. Tutaj przed­sta­wia­nym wino z odmia­ny Dorn­fel­der, któ­re cie­szy oczy inten­syw­ną, pur­pu­ro­wą bar­wą. W bukie­cie trun­ku odnaj­du­je­my umiar­ko­wa­nie inten­syw­ne aro­ma­ty jeżyn, ciem­nej śliw­ki i cze­re­śni. Zapa­chy te powra­ca­ją w ustach two­rząc efekt rów­no­wa­gi i kon­se­kwen­cji. Cierp­kość sma­ku i wyraź­na kwa­so­wość nada­ją winu cięż­szy, lecz orzeź­wia­ją­cy charakter.

źró­dło: Win­ni­ca Lidla

Opis

The Elec­tion of the Wine Queen to krót­ki, larp kame­ral­ny onli­ne opo­wia­da­ją­cy histo­rię wybo­rów Kró­lo­wej Wina w małym nie­miec­kim mia­stecz­ku Him­bel­fdorf. Tra­dy­cja wybie­ra­nia Kró­lo­wej się­ga już kil­ku poko­leń, ale od kil­ku lat wyda­je się powo­li odcho­dzić w zapo­mnie­nie. Trój­ka z gra­czy wcie­li się w role uczest­ni­czek i uczest­ni­ków kon­kur­su, któ­rzy zmie­rzą się w sze­re­gu zadań kre­atyw­nych oce­nia­nych suro­wo przez sza­cow­ne jury. Kto zosta­nie następ­ną Kró­lo­wą Wina, któ­ra będzie repre­zen­to­wać cały region przez następ­ny rok na wszyst­kich tar­gach i festy­nach? Czy tego­rocz­ne wybo­ry zmie­nią naszą Him­bel­dorf na lep­sze, czy gorsze? 

Pod­czas gry wyko­rzy­sty­wa­na jest meta­tech­ni­ka śpie­wu — kon­kret­na pio­sen­ka może być zaśpie­wa­na w dowol­nym momen­cie w trak­cie trwa­nia sce­ny. Uwa­ga! Moż­na grać z wła­snym winem!

Wymagania

Pro­si­my uzbro­ić się we wła­sny trunek 🙂