Strona główna » Larpy » Wybory Królowej Wina

Autor/zy:

For­mat: larp online

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 6

Larp poprowad­zono na:

Klasy­cz­na fer­men­tac­ja moszczu połąc­zona z mac­er­acją nada­je temu winu wyrazu i mocy. Tutaj przed­staw­ianym wino z odmi­any Dorn­felder, które cieszy oczy inten­sy­wną, pur­purową bar­wą. W bukiecie trunku odna­j­du­je­my umi­arkowanie inten­sy­wne aro­maty jeżyn, ciem­nej śli­w­ki i czereśni. Zapachy te powraca­ją w ustach tworząc efekt równowa­gi i kon­sek­wencji. Cierp­kość smaku i wyraź­na kwa­sowość nada­ją winu cięższy, lecz orzeźwia­ją­cy charakter.

źródło: Win­ni­ca Lidla

Opis

The Elec­tion of the Wine Queen to krót­ki, larp kam­er­al­ny online opowiada­ją­cy his­torię wyborów Królowej Wina w małym niemieckim miasteczku Him­belf­dorf. Trady­c­ja wybiera­nia Królowej się­ga już kilku pokoleń, ale od kilku lat wyda­je się powoli odchodz­ić w zapom­nie­nie. Trój­ka z graczy wcieli się w role uczest­niczek i uczest­ników konkur­su, którzy zmierzą się w szeregu zadań kreaty­wnych oce­ni­anych surowo przez sza­cowne jury. Kto zostanie następ­ną Królową Wina, która będzie reprezen­tować cały region przez następ­ny rok na wszys­t­kich tar­gach i fes­ty­nach? Czy tegoroczne wybo­ry zmienią naszą Him­bel­dorf na lep­sze, czy gorsze? 

Pod­czas gry wyko­rzysty­wana jest metat­e­ch­ni­ka śpiewu — konkret­na piosen­ka może być zaśpiewana w dowol­nym momen­cie w trak­cie trwa­nia sce­ny. Uwa­ga! Moż­na grać z włas­nym winem!

Wymagania

Prosimy uzbroić się we włas­ny trunek 🙂

Przewiń do góry