BB3C na Miniconie 2021

Czas: 05.11.2021 r. godz. 16:00

Pasja Mini­con to kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę Gdy­nia wraz z gru­pą ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad. W daw­nej, przed­pan­de­micz­nej epo­ce odby­wał się sta­cjo­nar­nie, w Gdy­ni. Tego­rocz­na edy­cja ponow­nie zawi­ta do sie­ci. Ozna­cza to, że każ­dy może wziąć w nim udział pomi­ja­jąc aspekt fizycz­nych odwiedzin. 

Podob­nie jak w poprzed­nich latach, jako BB3C wspie­ra­my tę ini­cja­ty­wę całym ser­cem i dorzu­ca­my coś od sie­bie do pro­gra­mu. Tym razem są to 2 pre­lek­cje i dwa larpy.

Prelekcje

Sobo­ta, 11:00 Lar­po­wa­nie to wię­cej niż gra­nie! O two­rze­niu, pro­wa­dze­niu i pro­duk­cji lar­pów oraz two­rze­niu sce­no­gra­fii i kostiu­mów, czy­li ogól­nej faj­no­ści róż­nych aspek­tów wie­lo­wy­mia­ro­we­go hob­by. Pre­lek­cję pro­wa­dzi Piotr Milewski

Sobo­ta, 18:00 Gra­czo­wy Zodiak: Jakim typem gracza/graczki jesteś? Pre­lek­cję pro­wa­dzi Piotr Milewski

Larpy

Wybo­ry Kró­lo­wej Wina. Larp onli­ne pro­wa­dzi Pau­li­na Michałowska.

Wia­do­mość. Larp onli­ne pro­wa­dzi Piotr Milewski.

Ser­decz­nie zapra­sza­my zarów­no na nasze, jak i pozo­sta­łe punk­ty programu!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wiadomość

07.11.2021 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Wybory Królowej Wina

06.11.2021 r. godz. 17:00 Wstęp wolny.