Wiadomość - BlackBox 3City

Wiadomość

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

SKALA KARDASZOWA
Kla­sy­fi­ka­cja zaawan­so­wa­nia tech­nicz­ne­go cywi­li­za­cji, zapro­po­no­wa­na przez rosyj­skie­go astro­no­ma Niko­ła­ja Kar­da­szo­wa w 1964 roku i następ­nie roz­wi­nię­ta przez innych. Jako kry­te­rium kla­sy­fi­ka­cji Kar­da­szow przy­jął ilość ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej przez daną cywilizację.

POZIOMY SKALI
Typ I – cywi­li­za­cja wyko­rzy­stu­ją­ca peł­ne zaso­by ener­gii, dostęp­ne jed­nej pla­ne­cie. Sza­co­wa­ny poten­cjał takiej cywi­li­za­cji obej­mu­je np. znacz­ny sto­pień kon­tro­li nad swo­ją pla­ne­tą (np. powstrzy­my­wa­nie trzę­sień zie­mi, hura­ga­nów), kon­tro­lo­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie reak­cji ter­mo­ją­dro­wych. W kon­tek­ście podob­nych cywi­li­za­cji moż­na wspo­mnieć o kolo­ni­za­cji kosmo­su, son­dach von Neu­man­na, sate­li­cie Dysona–Harropa, sfe­rze Ber­na­la, czy tech­no­lo­gicz­nej osobliwości.
Typ II – cywi­li­za­cja wyko­rzy­stu­ją­ca całą ener­gię emi­to­wa­ną przez gwiaz­dę cen­tral­ną. W kon­tek­ście podob­nych cywi­li­za­cji moż­na wspo­mnieć o podró­żach mię­dzy­gwiezd­nych, pier­ście­niu Nive­na, sfe­rze Dyso­na, bojo­wych sta­cjach kosmicz­nych zdol­nych nisz­czyć całe pla­ne­ty, czy o super­kom­pu­te­rze Matrioszce.
Typ III – cywi­li­za­cja zdol­na do wyko­rzy­sta­nia zaso­bów ener­gii całej galak­ty­ki. Taka cywi­li­za­cja praw­do­po­dob­nie wła­da galak­ty­ką, ener­gię czer­pie z milio­nów gwiazd, a tak­że np. gwiazd neu­tro­no­wych i czar­nych dziur. 

OBECNY STATUS CYWILIZACJI ZIEMI
Według wzo­ru zapro­po­no­wa­ne­go przez ame­ry­kań­skie­go astro­no­ma Car­la Saga­na, ludz­ka cywi­li­za­cja jest na eta­pie 0,72 (jest to war­tość w ska­li loga­ryt­micz­nej), gdyż wyko­rzy­stu­je 0,16% cał­ko­wi­tej ener­gii, jaka jest dostęp­na na Ziemi.

źró­dło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Kardaszowa

Opis

Boha­te­ra­mi gry jest kil­ka osób dzie­lą­cych tą samą pasję: radio­astro­no­mię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­bi­ście. Łączy ich to, że są jedy­ny­mi oso­ba­mi, któ­re zła­pa­ły Sygnał — wia­do­mość od obcej cywilizacji.

Gra to inten­syw­na seria szyb­kich decy­zji. Czy nale­ży kogoś powia­do­mić? Kogo? Czy sygnał na pew­no jest praw­dzi­wy? Jeśli nie… Czy jego ogło­sze­nie zawa­ży na ich karie­rach? Kto ma naj­wię­cej do stra­ce­nia? Kie­dy posta­cie gra­czy zasta­na­wia­ją się nad wła­ści­wy­mi kro­ka­mi, Obcy zaczy­na­ją zada­wać pyta­nia.
I dość kate­go­rycz­nie doma­ga­ją się odpowiedzi.

Czy przy­pad­ko­wa gru­pa osób ma pra­wo odpo­wie­dzieć w imie­niu całej ludzkości?

Ważne

Larp roz­gry­wa­ny onli­ne przy uży­ciu narzę­dzia Google Meet. Aby wziąć udział potrzeb­ny jest kom­pu­ter z dostę­pem do kame­ry i mikrofonu.

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.