Strona główna » Larpy » Wiadomość

Autor/zy:

For­mat: larp online

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 5

Larp poprowad­zono na:

SKALA KARDASZOWA
Klasy­fikac­ja zaawan­sowa­nia tech­nicznego cywiliza­cji, zapro­ponowana przez rosyjskiego astrono­ma Nikoła­ja Kar­das­zowa w 1964 roku i następ­nie rozwinię­ta przez innych. Jako kry­teri­um klasy­fikacji Kar­das­zow przyjął ilość energii wyko­rzysty­wanej przez daną cywilizację.

POZIOMY SKALI
Typ I – cywiliza­c­ja wyko­rzys­tu­ją­ca pełne zaso­by energii, dostęp­ne jed­nej planecie. Sza­cow­any potenc­jał takiej cywiliza­cji obe­j­mu­je np. znaczny stopień kon­troli nad swo­ją plan­etą (np. pow­strzymy­wanie trzęsień zie­mi, hura­ganów), kon­trolowanie i wyko­rzysty­wanie reakcji ter­mo­jądrowych. W kon­tekś­cie podob­nych cywiliza­cji moż­na wspom­nieć o kol­o­niza­cji kos­mo­su, son­dach von Neu­man­na, satelicie Dysona–Harropa, sferze Bernala, czy tech­no­log­icznej osobliwości.
Typ II – cywiliza­c­ja wyko­rzys­tu­ją­ca całą energię emi­towaną przez gwiazdę cen­tral­ną. W kon­tekś­cie podob­nych cywiliza­cji moż­na wspom­nieć o podróżach międzyg­wiezd­nych, pierś­cie­niu Nive­na, sferze Dysona, bojowych stac­jach kos­micznych zdol­nych niszczyć całe plan­e­ty, czy o superkom­put­erze Matrioszce.
Typ III – cywiliza­c­ja zdol­na do wyko­rzys­ta­nia zasobów energii całej galak­ty­ki. Taka cywiliza­c­ja praw­dopodob­nie wła­da galak­tyką, energię czer­pie z mil­ionów gwiazd, a także np. gwiazd neu­tronowych i czarnych dziur. 

OBECNY STATUS CYWILIZACJI ZIEMI
Według wzoru zapro­ponowanego przez amerykańskiego astrono­ma Car­la Sagana, ludz­ka cywiliza­c­ja jest na etapie 0,72 (jest to wartość w skali log­a­ryt­micznej), gdyż wyko­rzys­tu­je 0,16% całkowitej energii, jaka jest dostęp­na na Ziemi.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Kardaszowa

Opis

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywilizacji.

Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno jest prawdzi­wy? Jeśli nie… Czy jego ogłosze­nie zaważy na ich kari­er­ach? Kto ma najwięcej do strace­nia? Kiedy posta­cie graczy zas­tanaw­ia­ją się nad właś­ci­wy­mi kroka­mi, Obcy zaczy­na­ją zadawać pyta­nia.
I dość kat­e­go­rycznie doma­ga­ją się odpowiedzi.

Czy przy­pad­kowa gru­pa osób ma pra­wo odpowiedzieć w imie­niu całej ludzkości?

Ważne

Larp roz­gry­wany online przy uży­ciu narzędzia Google Meet. Aby wziąć udzi­ał potrzeb­ny jest kom­put­er z dostępem do kamery i mikrofonu.

Infografiki

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Przewiń do góry