BlackBox No.89 — Wiadomość

Czas: 14.03.2021 r. godz. 18:00

Lar­py onli­ne, nie­gdyś ekk­cen­trycz­ny mar­gi­nes gatun­ku, chwi­lo­wo zago­ści­ły w głów­nym nur­cie lar­po­wa­nia. Sce­na­riu­sze takich gier są trud­no dostęp­ne i jest ich sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pra­wie wszyst­kie to świe­żut­kie pre­mie­ry. Tak też spra­wy mają się w przy­pad­ku gry

Wiadomość

Pod­czas tego lar­pu uczest­ni­cy prze­no­szą się do obser­wa­to­riów astro­no­micz­nych roz­rzu­co­nych po całym świe­cie. Ruty­no­wy dyżur zmie­ni się w roz­gryw­kę o wyso­kie staw­ki: przy­szłość Zie­mi, całej ludz­ko­ści… Oraz dal­szą karie­rę. Cie­ka­we, co oka­że się naj­waż­niej­sze dla gra­czy? Wia­do­mość to dru­ga po Wizy­cie gra onli­ne autor­stwa Pio­tra Milew­skie­go poru­sza­ją­ca temat kon­tak­tu ludzi z obcymi. 

#Pre­mie­ra #Onli­ne #ZaFree Zapraszamy!

Zapi­sy: napisz do Pro­wa­dzą­ce­go na adres piotr.milewski@bb3c.pl

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wiadomość

14.03.2021 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.