Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.89 – Wiadomość

Czas: 14.03.2021 r. godz. 18:00

Larpy online, niegdyś ekkcen­tryczny mar­gin­es gatunku, chwilowo zagoś­ciły w głównym nur­cie lar­powa­nia. Sce­nar­iusze takich gier są trud­no dostęp­ne i jest ich sto­sunkowo niewiele. Z drugiej jed­nak strony, praw­ie wszys­tkie to świeżutkie pre­miery. Tak też sprawy mają się w przy­pad­ku gry

Wiadomość

Pod­czas tego larpu uczest­ni­cy przenoszą się do obser­wa­toriów astro­nom­icznych rozrzu­conych po całym świecie. Rutynowy dyżur zmieni się w roz­gry­wkę o wysok­ie staw­ki: przyszłość Zie­mi, całej ludzkoś­ci… Oraz dal­szą kari­erę. Ciekawe, co okaże się najważniejsze dla graczy? Wiado­mość to dru­ga po Wiz­y­cie gra online autorstwa Pio­tra Milewskiego porusza­ją­ca tem­at kon­tak­tu ludzi z obcymi. 

#Pre­miera #Online #ZaFree Zapraszamy!

Zapisy: napisz do Prowadzącego na adres piotr.milewski@bb3c.pl

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wiadomość

14.03.2021 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry