BlackBox No.83 — Wybory Królowej Wina

Czas: 14.11.2020 r. godz. 18:00

Za oknem sza­ro, buro, wie­je i pada. Cały urok zło­tej, pol­skiej jesie­ni znik­nął gdzieś bez­pow­rot­nie, a my w domo­wych pie­le­szach, odli­cza­jąc do piąt­ku, myli­my śro­dy z czwart­ka­mi, wtor­ki ze śro­da­mi i na domiar złe­go zapo­mi­na­my o godzi­nach dla senio­rów, odbi­ja­jąc się od drzwi skle­pu. Prze­cież chwi­lę temu było lato i był Sum­mer Week!

Czas odcza­ro­wać sobot­nie popo­łu­dnie! Szu­ka­jąc roz­wią­zań na to, jak grać onli­ne w cza­sach pan­de­mii i nie tra­cić z tego satys­fak­cji, tra­fi­łam na ter­min LAOG — Live Action Onli­ne Game, któ­ry został sze­rzej opi­sa­ny w mani­fe­ście na Nor­dic Larp. Jesz­cze wte­dy praw­do­po­dob­nie nikt się nie spo­dzie­wał, że wir­tu­al­ne gra­nie będzie jedy­ną opcją na powrót do lar­po­wa­nia. Idąc tym tro­pem, zna­leź­li­śmy sce­na­riu­sze gier, któ­re wyma­ga­ją od gra­czy przede wszyst­kim poja­wie­nia się przed kame­rą. Wśród nich naszą uwa­gę szcze­gól­nie przy­kuł sce­na­riusz gry 

The Election of the Wine Queen

Pod­czas lar­pu będzie­my śpie­wać, pić wino* i wybie­rze­my tę jed­ną, jedy­ną Kró­lo­wą Wina, dum­ną repre­zen­tant­kę naszej (glo­bal­nej) wio­ski. Zabierz­cie swój ulu­bio­ny kocyk i butel­kę szla­chet­ne­go trun­ku i spo­tkaj­my się onli­ne w sobo­tę 14 listopada!

Na zdro­wie!

*bądź wodę lub sok

Zgłoszenie na grę

Larp popro­wa­dzi dla Was Pau­li­na Micha­łow­ska. Jeśli chcesz zgło­sić się na grę, napisz na mail paulina.michalowska@funreal.pl.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wybory Królowej Wina

14.11.2020 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.