Twoja Twarz - Odbita w Ekranie - BlackBox 3City

Twoja Twarz — Odbita w Ekranie

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

W tym

2
2
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Leslie i Har­per to bliź­niacz­ki jed­no­ja­jo­we. Ich rodzi­ce nigdy nie byli bli­sko ze swo­imi dzieć­mi, ale rodzeń­stwo mia­ło sie­bie nawza­jem. Łączy­ła je wyjąt­ko­wa więź – sio­stry koń­czy­ły za sie­bie zda­nia i dzie­li­ły się wła­ści­wie wszyst­kim. Wybra­ły jed­nak róż­ne spo­so­by zabie­ga­nia o rodzi­ciel­skie wzglę­dy: Leslie zawsze była grzecz­nym dziec­kiem, sta­ra­ją­cym się zdo­być uczu­cia mat­ki i ojca poprzez wła­ści­we zacho­wa­nie, obo­wiąz­ko­wość i posłusz­ność. Har­per z kolei była bun­tow­ni­kiem: po wpa­ko­wa­niu się w odpo­wied­nio duże kło­po­ty mogła przy­naj­mniej na chwi­lę przy­cią­gnąć uwa­gę rodziców.
Każ­da z nich ginie w wypadku.
Każ­da w innym wszechświecie.

Opis

The Glimp­se to współ­cze­sny dra­mat rodzin­ny z ele­men­ta­mi reali­zmu magicz­ne­go. Poru­sza tema­ty­kę samo­bójstw, depre­sji i utra­ty bli­skich, ale ogól­ny wydźwięk ma szan­sę być pozy­tyw­ny, gdzie człon­ko­wie rodzi­ny kocha­ją się i poma­ga­ją sobie nawza­jem w sta­wia­niu czo­ła przeciwnościom. 

Gra opo­wia­da histo­rię dwóch sióstr oraz ich naj­bliż­szych… I toczy się w dwóch rów­no­le­głych wszech­świa­tach. W jed­nym z nich w wypad­ku zgi­nę­ła Leslie, w innym Har­per. Losy rodzi­ny poto­czy­ły się zupeł­nie róż­nie, a Robin wyrosła/wyrósł na inne­go czło­wie­ka. Rów­no­le­głe świa­ty, któ­ry nigdy się o sobie nie dowie­dzą… Chy­ba, że przez przy­pa­dek. Nowa wer­sja sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go opar­te­go na kom­pu­te­rach kwan­to­wych zosta­nie nie do koń­ca pomyśl­nie zain­sta­lo­wa­na na ser­we­rach odpo­wie­dzial­nych za komu­ni­ka­cję. Nagle rze­czy­wi­sto­ści zaczy­na­ją się prze­pla­tać, w coraz to dziw­niej­szych konfiguracjach.

Gra otrzy­ma­ła nagro­dę w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2020 w kate­go­rii “Naj­lep­sze Postacie”.

Postacie w grze

W grze bie­rze udział 6 gra­czy, dwa świa­ty po 3 oso­by. Podział na płci (posta­ci) jest taki sam mię­dzy świa­ta­mi i Cory musi być innej płci co bliźniaki/bliźniaczki. Zazna­czo­ne to jest jako A/B. Postać Robin jest Uni­sex i poten­cjal­nie może się róż­nić mię­dzy światami.

1 rola: Leslie (A) — zdol­na bliźniaczka/bliźniak, wyglą­da iden­tycz­nie co Har­per
1 rola: Har­per (A) — popu­lar­na bliźniaczka/bliźniak, wyglą­da iden­tycz­nie jak Leslie, matka/ojciec Robin
2 role: Cory (B) — mąż/żona Har­per, ojciec/matka Robin, praw­nik
2 role: Robin (U) — 18-let­ni syn/córka Har­per i Cory, roz­po­czy­na stu­dia na uniwersytecie

Ważne

Larp będzie pro­wa­dzo­ny na ser­we­rze Discord, przy uży­ciu mikro­fo­nów, kamer i tek­stu. Posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne tro­chę wcze­śniej i pary gra­czy odgry­wa­ją­ce tą samą oso­bę zosta­ną popro­szo­ne o uzgod­nie­nie jakie­goś wspól­ne­go ele­men­tu stro­ju, widocz­ne­go na kamerze. 

Gra zaj­mie oko­ło 3 h, 0.5h na wpro­wa­dze­nie i roz­grzew­kę, 2h prze­zna­czo­ne jest na grę głów­ną, resz­ta cza­su na debriefing.

Ten larp jest dla cie­bie, jeżeli:
— Chcesz współ­two­rzyć histo­rię rodzi­ny na bie­żą­co, zgod­nie z zasa­dą “Tak i …”
— Lubisz gry sku­pio­ne na war­stwie psy­cho­lo­gicz­nej postaci
— Zasta­na­wiasz się, jak to jest dowie­dzieć się, co by się sta­ło, gdy­by klu­czo­wy ele­ment życia prze­biegł inaczej

Ten larp nie jest dla cie­bie, jeżeli:
— Masz duże pro­ble­my z gra­niem online
— Tema­ty­ka samo­bój­stwa lub utra­ty rodzi­ca jest dla cie­bie zbyt bolesna
— Ocze­ku­jesz dłu­ga­śnych kart posta­ci z wypunk­to­wa­ny­mi questami
— Chcesz skom­pli­ko­wa­nych mecha­nik rozgrywki