BlackBox No.84 — Twoja Twarz Odbita w Ekranie

Czas: 05.12.2020 r. godz. 18:00

Od lat na naszej sce­nie pre­zen­tu­je­my gry nagro­dzo­ne w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie Gol­den Cobra. Tym razem mamy przy­jem­ność po raz pierw­szy zapre­zen­to­wać w ten spo­sób larp pol­skiej autor­ki. Gra “The Glimp­se”, noszą­ca pol­ski tytuł

Twoja Twarz ‑Odbita w Ekranie

zosta­ła nagro­dzo­na w kate­go­rii “Naj­lep­sze Posta­cie”. Rodzin­ny dra­mat oby­cza­jo­wy z lek­ką nutą fan­ta­sty­ki popro­wa­dzi dla Was gościn­nie Artur Bie­sa­dow­ski. Gra odbę­dzie się onli­ne przy uży­ciu ser­wi­su Discord, za free. 

Zgłoszenie na grę

Jeśli chcesz wziąć udział w grze, napisz na mail Artur.biesiadowski@gmail.com lub zaczep Artu­ra na Facebooku.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Twoja Twarz — Odbita w Ekranie

05.12.2020 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.