BlackBox No.36 — Otwarcie Sezonu IV

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 15.10.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: