You Only Tell Me You Love Me When You Drunk

Autor/rzy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Wiesz… To co w koń­cu uda­ło ci się powie­dzieć wczo­raj…
— To on kieł­kach? No prze­ko­na­łem się do jedze­nia kieł­ków. Moż­na dorzu­cić dziś do sałat­ki.
— Nie, nie to. Co potem, po winie.
— Że Mats jest świet­ny jako Hani­bal?
— Cho­dzi­ło mi o coś inne­go.
— Wiesz co, te kieł­ki to dosko­na­ły pomysł. Sko­czę po wię­cej do Tesco, wiesz, żeby nie zabra­kło.
— Ale…
— Nie wiesz gdzie mogą być klu­czy­ki do samo­cho­du?

Opis

Powszech­nie wia­do­mo, że kto pierw­szy powie “kocham cię” prze­gry­wa w związ­ku. Od tej pory będzie trze­ba prze­pra­szać jako pierwszy/a, wyno­sić śmie­ci, okry­wać kocy­kiem i żyć w nie­pew­no­ści czy nas nie zosta­wi.
No chy­ba że powie­my “kocham cię” po pija­ku. Wte­dy to się nie liczy, bo było po pija­ku, ale tro­chę się liczy, więc moż­na spo­koj­nie cze­kać aż on/ona powiem nam to samo. Cwa­ne, c’nie?
YOTYLWYD to życio­wa kome­dia o pułap­kach komu­ni­ka­cji, tech­ni­kach mani­pu­la­cji i stra­chem przed wywo­ła­niem focha.
Publicz­ność mile widzia­na!

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.