Generic Crime - BlackBox 3City

Generic Crime

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: kry­mi­nał

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Ste­phen, czy­ja to noga?
— To noga Lady Ascott, Sir.
— Dla­cze­go noga Lady Ascott jest wygię­ta pod tym kątem?
— Nie wiem Sir. Może trze­ba zapy­tać Lady Ascott.
— Czy to nie było­by nie­grzecz­ne, Stephen?
— Ależ skąd­że Sir. Wyda­je mi się, że Lady Ascott nie żyje. A ja nie powiem nikomu.
— W takim razie nie musi­my o nic pytać. Zadzwoń na komi­sa­riat i zapy­taj czy — jeśli nie mają innych zajęć — byli­by uprzej­mi przy­je­chać i się tym zająć.
— Mam zadzwo­nić teraz, Sir?
— Bez pośpie­chu Ste­phen. Zrób to po lunchu.

Opis

Pre­mie­ra nowej gry, łączą­cej ze sobą ele­men­ty lar­pu, tele­tur­nie­ju i opo­wie­ści zna­nych z Czar­nych histo­rii. Gene­ric cri­me to gra, któ­rej uczest­ni­cy repre­zen­tu­ją­cy pry­wat­ne agen­cje detek­ty­wi­stycz­ne sta­ra­ją się jak naj­szyb­ciej — i jak naj­ta­niej — roz­wi­kłać zbrod­nie popeł­nia­ne w pecho­wym hrab­stwie Che­shi­re. Kto wyda naj­mniej pie­nię­dzy na infor­ma­to­rów? Kto obę­dzie się bez badań pró­bek w labo­ra­to­rium? Kto jest chci­wy, kto inte­li­gent­ny, a kto dys­po­nu­je nad­ludz­ką prze­ni­kli­wo­ścią? Gra nie ma gór­ne­go limi­tu uczest­ni­ków i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych kart postaci.

Infografiki

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.