BlackBox No.19 – Lewiatan

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 19.06.2016 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Lewiatan

Wstęp wol­ny.