Strona główna » Larpy » Lewiatan

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

Larp poprowad­zono na:

Obie flo­ty zderzyły się w śmiertel­nych zapasach. Piekielne sal­wy raz po raz demolowały nad­budów­ki rywala, ogień z muszki­etów nie słabł ani na chwilę, zaś haki abor­dażowe fruwały miedzy jed­ną a drugą stroną. Mary­narze fran­cus­cy bronili się z niezwykłą des­per­acją i uporem. Niejed­nokrot­nie ich arty­le­ria cichła, aby za moment ponown­ie przemówić z pod­wójną siłą. Sam flagowiec Nel­sona „Vic­to­ry” znalazł się w opałach gdy do abor­dażu ruszył fran­cus­ki „Retoutable”. Mimo przewa­gi Anglików, mało brakowało aby Fran­cuzi zdobyli to „oczko w głowie” każdej flo­ty. Kiedy roz­gorzał bezpośred­ni poje­dynek, fran­cus­cy strzel­cy wyborowi bez trudu namierzyli Nel­sona w galowym mundurze, śmiertel­nie go raniąc w krę­gosłup. Ang­iel­s­ki admi­rał zmarł trzy godziny później. Tylko pomo­cy resz­ty eskadry bry­tyjs­ki flagowiec zawdz­ięczał ocale­nie. Tym­cza­sem sza­la zwycięst­wa stop­niowo, lecz nieubła­ganie przechy­lała się na stronę Anglików…

Opis

Lewiatan jest osad­zoną w reali­ach Wojen Napoleońs­kich opowieś­cią o bry­tyjskim okrę­cie wojen­nym, którego zało­ga w przed­ed­niu Bitwy pod Trafal­gar­em zosta­je postaw­iona przed sądem wojskowym. Jest to opowieść o obow­iązku, posłuszeńst­wie, miłoś­ci do ojczyzny, okru­cieńst­wie i dumie. Gra zaw­iera obsz­erne ele­men­ty freefor­mu i będzie wyma­gała od graczy sporej dozy improw­iz­a­cji. Dostęp­ne tylko i wyłącznie posta­cie męskie. Pomi­mo tego kobi­ety odgry­wa­jące mężczyzn są bard­zo mile widziane! Zaprasza­my również pub­liczność, która chce na własne oczy przyjrzeć się codzi­en­noś­ci mary­narzy flo­ty admi­rała Nel­sona.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry