Lewiatan - BlackBox 3City

Lewiatan

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Obie flo­ty zde­rzy­ły się w śmier­tel­nych zapa­sach. Pie­kiel­ne sal­wy raz po raz demo­lo­wa­ły nad­bu­dów­ki rywa­la, ogień z musz­kie­tów nie słabł ani na chwi­lę, zaś haki abor­da­żo­we fru­wa­ły mie­dzy jed­ną a dru­gą stro­ną. Mary­na­rze fran­cu­scy bro­ni­li się z nie­zwy­kłą despe­ra­cją i upo­rem. Nie­jed­no­krot­nie ich arty­le­ria cichła, aby za moment ponow­nie prze­mó­wić z podwój­ną siłą. Sam fla­go­wiec Nel­so­na „Vic­to­ry” zna­lazł się w opa­łach gdy do abor­da­żu ruszył fran­cu­ski „Reto­uta­ble”. Mimo prze­wa­gi Angli­ków, mało bra­ko­wa­ło aby Fran­cu­zi zdo­by­li to „oczko w gło­wie” każ­dej flo­ty. Kie­dy roz­go­rzał bez­po­śred­ni poje­dy­nek, fran­cu­scy strzel­cy wybo­ro­wi bez tru­du namie­rzy­li Nel­so­na w galo­wym mun­du­rze, śmier­tel­nie go raniąc w krę­go­słup. Angiel­ski admi­rał zmarł trzy godzi­ny póź­niej. Tyl­ko pomo­cy resz­ty eska­dry bry­tyj­ski fla­go­wiec zawdzię­czał oca­le­nie. Tym­cza­sem sza­la zwy­cię­stwa stop­nio­wo, lecz nie­ubła­ga­nie prze­chy­la­ła się na stro­nę Anglików…

Opis

Lewia­tan jest osa­dzo­ną w realiach Wojen Napo­le­oń­skich opo­wie­ścią o bry­tyj­skim okrę­cie wojen­nym, któ­re­go zało­ga w przeded­niu Bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. Jest to opo­wieść o obo­wiąz­ku, posłu­szeń­stwie, miło­ści do ojczy­zny, okru­cień­stwie i dumie. Gra zawie­ra obszer­ne ele­men­ty fre­efor­mu i będzie wyma­ga­ła od gra­czy spo­rej dozy impro­wi­za­cji. Dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie posta­cie męskie. Pomi­mo tego kobie­ty odgry­wa­ją­ce męż­czyzn są bar­dzo mile widzia­ne! Zapra­sza­my rów­nież publicz­ność, któ­ra chce na wła­sne oczy przyj­rzeć się codzien­no­ści mary­na­rzy flo­ty admi­ra­ła Nelsona.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.