Konwencja: dramat sądowy

  • Lewiatan

    Lewiatan

    Lewia­tan jest osa­dzo­ną w realiach Wojen Napo­le­oń­skich opo­wie­ścią o bry­tyj­skim okrę­cie wojen­nym, któ­re­go zało­ga w przeded­niu Bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. Jest to opo­wieść o obo­wiąz­ku, posłu­szeń­stwie, miło­ści do ojczy­zny, okru­cień­stwie i dumie. Gra zawie­ra obszer­ne ele­men­ty fre­efor­mu i będzie wyma­ga­ła od gra­czy spo­rej dozy impro­wi­za­cji. Dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie posta­cie męskie.…