Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.55 — Warhammer 40k

Miejsce: Cen­trum Hewelianum

Czas: 02.12.2018 r. godz. 18:00

Wydany w Polsce w 1993 roku sys­tem RPG Warham­mer  to klasy­ka gier fab­u­larnych, na której wychowały się całe pokole­nia pol­s­kich graczy. Z kolei Warham­mer 40k przenosi kon­flikt znany z tej gry w odległą przyszłość. Woj­na roz­pala nie jed­ną plan­etę, ale całą galak­tykę zamieszki­waną przez fan­tasty­czne rasy… Dys­ponu­jące zaawan­sowaną tech­niką. No i mag­ią, co oczy­wiste. Od pier­wszego sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci szukaliśmy dobrego sce­nar­iusza, który przeniósł­by graczy do tego świa­ta. Udało nam się w zeszłym roku: usłyszeliśmy o grze, która odbyła się na kon­wen­cie Coper­ni­con i zebrała świetne recen­z­je uczest­ników. Kiedy okaza­ło się, że jej autor, Dami­an Olszews­ki pochodzi z Trójmi­as­ta — decyz­ja była pros­ta. Musieliśmy znaleźć odpowied­ni czas i miejsce. Udało nam się zre­al­i­zować oba te zada­nia i niniejszym zaprasza­my was na larp

Bło­gosław­ieni Głup­cy

który odbędzie się 2 grud­nia w sali Marii Skłodowskiej-Curie w gdańskim cen­trum nau­ki Hewelianum. Wnętrza Hewelianum wyda­ją się być ide­alne do stworzenia iluzji pałacu guber­na­to­ra odległej plan­e­ty. Mamy nadzieję, że zbudu­je­cie ją razem z nami. Wkrótce uru­chomimy sprzedaż biletów (w cenie 30zł) oraz opub­liku­je­my dla was więcej infor­ma­cji o wydarze­niu, czyli:
  • listę wakatów
  • infor­ma­cję o stro­jach
  • doku­ment opisu­ją­cy his­torię plan­e­ty Deuter
  • pod­sta­wowe infor­ma­c­je o świecie Warham­mera 40k
  • szczegóły pro­mocji “Weź przy­jaciółkę, weź przy­ja­ciela!” którą uru­chomimy po raz dru­gi w tym sezonie.

Do zobaczenia!

Kolejny raz ogłaszamy specjalną promocję:

 

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Bło­gosław­ieni Głup­cy, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na Black­Box­ie.

Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zro­bić?…
  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.
Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O przyz­na­niu bile­tu decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Błogosławieni głupcy

Cena bile­tu 30 zł.

Przewiń do góry