BlackBox No.55 — Warhammer 40k

Miej­sce: Cen­trum Hewelianum

Czas: 02.12.2018 r. godz. 18:00

Wyda­ny w Pol­sce w 1993 roku sys­tem RPG War­ham­mer  to kla­sy­ka gier fabu­lar­nych, na któ­rej wycho­wa­ły się całe poko­le­nia pol­skich gra­czy. Z kolei War­ham­mer 40k prze­no­si kon­flikt zna­ny z tej gry w odle­głą przy­szłość. Woj­na roz­pa­la nie jed­ną pla­ne­tę, ale całą galak­ty­kę zamiesz­ki­wa­ną przez fan­ta­stycz­ne rasy… Dys­po­nu­ją­ce zaawan­so­wa­ną tech­ni­ką. No i magią, co oczy­wi­ste. Od pierw­sze­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści szu­ka­li­śmy dobre­go sce­na­riu­sza, któ­ry prze­niósł­by gra­czy do tego świa­ta. Uda­ło nam się w zeszłym roku: usły­sze­li­śmy o grze, któ­ra odby­ła się na kon­wen­cie Coper­ni­con i zebra­ła świet­ne recen­zje uczest­ni­ków. Kie­dy oka­za­ło się, że jej autor, Damian Olszew­ski pocho­dzi z Trój­mia­sta — decy­zja była pro­sta. Musie­li­śmy zna­leźć odpo­wied­ni czas i miej­sce. Uda­ło nam się zre­ali­zo­wać oba te zada­nia i niniej­szym zapra­sza­my was na larp

Bło­go­sła­wie­ni Głupcy

któ­ry odbę­dzie się 2 grud­nia w sali Marii Skło­­do­w­skiej-Curie w gdań­skim cen­trum nauki Hewe­lia­num. Wnę­trza Hewe­lia­num wyda­ją się być ide­al­ne do stwo­rze­nia ilu­zji pała­cu guber­na­to­ra odle­głej pla­ne­ty. Mamy nadzie­ję, że zbu­du­je­cie ją razem z nami. Wkrót­ce uru­cho­mi­my sprze­daż bile­tów (w cenie 30zł) oraz opu­bli­ku­je­my dla was wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu, czyli: 
  • listę waka­tów
  • infor­ma­cję o strojach
  • doku­ment opi­su­ją­cy histo­rię pla­ne­ty Deuter
  • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o świe­cie War­ham­me­ra 40k
  • szcze­gó­ły pro­mo­cji “Weź przy­ja­ciół­kę, weź przy­ja­cie­la!” któ­rą uru­cho­mi­my po raz dru­gi w tym sezonie.

Do zoba­cze­nia!

Kolejny raz ogłaszamy specjalną promocję:

 

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?… 
  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.
Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń. 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Błogosławieni głupcy

Cena bile­tu 30 zł.