Błogosławieni głupcy - BlackBox 3City

Błogosławieni głupcy

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 23

W tym

2
1
20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wyciąg z “Póź­niej­sza Histo­ria świa­tów Impe­rial­nych w Ukła­dzie Ulti­ma” autor­stwa Mistrza Witol­da Goldberga:

W ofi­cjal­nych danych Adep­tus Admi­ni­stra­tum taką zna­leźć moż­na infor­ma­cję na temat świa­ta, o któ­rym pisać zamie­rzam w tym rozdziale:
“Pla­ne­ta Deu­ter. Impe­rial­ny świat cywi­li­zo­wa­ny. Spe­cja­li­za­cja — Prze­mysł zbro­je­nio­wy. Popu­la­cja — 10 miliar­dów. Zamoż­ność — Prze­cięt­na. Rodzaj rzą­du — Elek­cyj­na monar­chia konstytucyjna.”
I choć, jak zwy­kle, słu­dzy Impe­rial­ni z admi­ni­stra­cji wyka­za­li się typo­wym dla sie­bie lako­ni­zmem i pro­sto­tą prze­ka­zy­wa­nych infor­ma­cji, daje to nam pew­ną bazę do ana­li­zy tego, co wła­ści­wie zaszło na tym świe­cie. Sytu­acja, o któ­rej będę teraz mówił była o tyle waż­na, że real­nie wpły­nę­ła na losy całe­go wycin­ka Seg­men­tu Ulti­ma! Nie wia­do­mym jest oczy­wi­ście kie­dy wszyst­kie paskud­ne i plu­ga­we kno­wa­nia pew­nych frak­cji, któ­rych nie wymie­nię tu z nazwy, roz­po­czę­ły się i jak dłu­go trwa­ły wszyst­kie przy­go­to­wa­nia, ale z zeznań lojal­nych sług Impe­ra­to­ra, któ­re były na miej­scu, wia­do­mym jest na pew­no, że punk­tem kul­mi­na­cyj­nym tej jak­że plu­ga­wej i nie­god­nej sług Impe­ra­to­ra sytu­acji były zaślu­bi­ny cór­ki ówcze­śnie panu­ją­ce­go Gubernatora…”

Opis

Poli­tycz­ny larp o intry­gach ludzi u wła­dzy w mrocz­nym świe­cie War­ham­me­ra 40 000. Gra­cze wcie­la się w role pała­co­wych elit pla­ne­ty Deu­ter przy­by­łych na wese­le cór­ki guber­na­to­ra pla­ne­ty. Pod przy­kryw­ką rado­snej uro­czy­sto­ści toczyć się będzie inna, mrocz­na i bar­dzo nie­czy­sta gra. Nie wszy­scy goście przy­bę­dą jedy­nie po to, by świę­to­wać nowy poli­tycz­ny sojusz (lub czyjś naj­szczę­śliw­szy dzień życia). Czas wypeł­nią intry­gi, kno­wa­nia i ubi­ja­nie moral­nie wąt­pli­wych inte­re­sów. Siło­we roz­wią­za­nia nie­uchron­nych kon­flik­tów zda­rzać będą się rzad­ko. Mecha­ni­ka wal­ki będzie pro­sta, opar­ta o sta­ty­sty­ki posta­ci i nie­wiel­ki (kar­cia­ny) kom­po­nent loso­wy. Larp miał swo­ją pre­mie­rę na festi­wa­lu Coper­ni­con 2016, gdzie został cie­pło przy­ję­ty przez zarów­no przez fanów War­ham­me­ra, jak i oso­by roz­po­czy­na­ją­ce swo­ją przy­go­dę z larpowaniem. 

Wymagania

Będzie­my wdzięcz­ni, jeśli uda wam się skom­ple­to­wać stro­je w kon­wen­cji War­ham­me­ra 40k: obo­wią­zu­je mie­szan­ka pała­co­wych suk­ni i szat z okre­su Nowo­żyt­no­ści i mun­du­rów woj­sko­wych od począt­ku XX wie­ku do współ­cze­sno­ści… Z oka­zjo­nal­ny­mi dodat­ka­mi w posta­ci cyberwsz­cze­pów i bro­ni laserowej.

Przy­da się też mini­mal­na zna­jo­mość uni­wer­sum War­ham­me­ra 40k — dla osób “świe­żych” w tema­cie przy­go­tu­je­my skrót nie­zbęd­nych informacji.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.