Strona główna » Larpy » Błogosławieni głupcy

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ników: 16 — 23

W tym

2
1
20

Larp poprowad­zono na:

Wyciąg z “Późniejsza His­to­ria światów Impe­ri­al­nych w Układzie Ulti­ma” autorstwa Mis­trza Witol­da Goldberga:

W ofic­jal­nych danych Adep­tus Admin­i­s­tra­tum taką znaleźć moż­na infor­ma­cję na tem­at świa­ta, o którym pisać zamierzam w tym rozdziale:
“Plan­e­ta Deuter. Impe­ri­al­ny świat cywili­zowany. Spec­jal­iza­c­ja — Prze­mysł zbro­je­niowy. Pop­u­lac­ja — 10 mil­iardów. Zamożność — Prze­cięt­na. Rodzaj rzą­du — Elek­cyj­na monar­chia konstytucyjna.”
I choć, jak zwyk­le, słudzy Impe­ri­al­ni z admin­is­tracji wykaza­li się typowym dla siebie lakonizmem i pros­totą przekazy­wanych infor­ma­cji, daje to nam pewną bazę do anal­izy tego, co właś­ci­wie zaszło na tym świecie. Sytu­ac­ja, o której będę ter­az mówił była o tyle waż­na, że real­nie wpłynęła na losy całego wycin­ka Seg­men­tu Ulti­ma! Nie wiadomym jest oczy­wiś­cie kiedy wszys­tkie paskudne i plu­gawe knowa­nia pewnych frakcji, których nie wymienię tu z nazwy, rozpoczęły się i jak dłu­go trwały wszys­tkie przy­go­towa­nia, ale z zez­nań lojal­nych sług Imper­a­to­ra, które były na miejs­cu, wiadomym jest na pewno, że punk­tem kul­mi­na­cyjnym tej jakże plu­gawej i niegod­nej sług Imper­a­to­ra sytu­acji były zaślu­biny cór­ki ówcześnie panu­jącego Gubernatora…”

Opis

Poli­ty­czny larp o intry­gach ludzi u władzy w mrocznym świecie Warham­mera 40 000.

Gracze wciela się w role pała­cowych elit plan­e­ty Deuter przy­byłych na wese­le cór­ki guber­na­to­ra plan­e­ty. Pod przykry­wką rados­nej uroczys­toś­ci toczyć się będzie inna, mrocz­na i bard­zo nieczys­ta gra. Nie wszyscy goś­cie przy­będą jedynie po to, by świę­tować nowy poli­ty­czny sojusz (lub czyjś najszczęśli­wszy dzień życia). Czas wypełnią intry­gi, knowa­nia i ubi­janie moral­nie wąt­pli­wych interesów.
Siłowe rozwiąza­nia nieuchron­nych kon­flik­tów zdarzać będą się rzad­ko. Mechani­ka wal­ki będzie pros­ta, opar­ta o statysty­ki postaci i niewiel­ki (kar­ciany) kom­po­nent losowy.

Larp miał swo­ją pre­mierę na fes­ti­walu Coper­ni­con 2016, gdzie został ciepło przyję­ty przez zarówno przez fanów Warham­mera, jak i oso­by rozpoczy­na­jące swo­ją przy­godę z larpowaniem.

 

Wymagania

Będziemy wdz­ięczni, jeśli uda wam się skom­ple­tować stro­je w kon­wencji Warham­mera 40k: obow­iązu­je mieszan­ka pała­cowych sukni i szat z okre­su Nowożyt­noś­ci i mundurów wojskowych od początku XX wieku do współczes­noś­ci… Z okazjon­al­ny­mi dodatka­mi w postaci cyber­wszczepów i broni laserowej.

Przy­da się też min­i­mal­na zna­jo­mość uni­w­er­sum Warham­mera 40k — dla osób “świeżych” w tema­cie przy­go­tu­je­my skrót niezbęd­nych informacji.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się hazard.

Przewiń do góry