Konwencja: larp polityczny

  • Błogosławieni głupcy

    Błogosławieni głupcy

    Poli­tycz­ny larp o intry­gach ludzi u wła­dzy w mrocz­nym świe­cie War­ham­me­ra 40 000. Gra­cze wcie­la się w role pała­co­wych elit pla­ne­ty Deu­ter przy­by­łych na wese­le cór­ki guber­na­to­ra pla­ne­ty. Pod przy­kryw­ką rado­snej uro­czy­sto­ści toczyć się będzie inna, mrocz­na i bar­dzo nie­czy­sta gra. Nie wszy­scy goście przy­bę­dą jedy­nie po to, by świę­to­wać nowy poli­tycz­ny sojusz (lub czyjś…