Noc w Muzeum - BlackBox 3City

Noc w Muzeum

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Śni­ło ci się, że…

… chcia­łaś być jak ona. Nie­po­kój musi malo­wać się na two­jej twa­rzy – i nic dziw­ne­go. Co teraz? Jak będzie wyglą­dał świat? Oplo­tłaś noga­mi swo­je­go dru­ha i moc­no wtu­li­łaś w jego ramię, ale on chy­ba nawet tego nie zauwa­żył. Patrzył tyl­ko na nią, jak wyło­ni­ła się z wiel­kiej musz­li. Naga i pięk­na. Bogi­ni. Dmuch­nął i roz­wiał jej wło­sy, zakry­ła się z fał­szy­wym wsty­dem. Przej­dzie jej kie­dyś, byłaś tego pew­na. Aku­szer­ka bie­gła wśród drzew, chcia­ła okryć ją kwie­ci­stą tka­ni­ną… Ale chy­ba się spóź­ni. Na nic jej wysiłek.
Chcia­łaś stąd odlecieć.
Natychmiast.
Nie możesz… Co się stało?…

Opis

Czy nie zasta­na­wia­ło Was cza­sem, dla­cze­go od kil­ku­dzie­się­ciu lat sztu­ka, a zwłasz­cza malar­stwo, sta­je się coraz dziw­niej­sza? Coraz bar­dziej nie­zro­zu­mia­ła, cudacz­na, obrzy­dli­wa, a jed­no­cze­śnie banal­na? Auto­rzy gry rów­nież zada­li sobie to pyta­nie. Odpo­wiedź znaj­du­je się w niniej­szym sce­na­riu­szu, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w role zwy­czaj­nych ludzi, odwie­dza­ją­cych gale­rię sztu­ki. Oka­zu­je się, iż na pozór zwy­kła wizy­ta nagle zaczy­na mieć dość dra­ma­tycz­ny prze­bieg… Zapra­sza­my do muzeum, bile­ty będą dostęp­ne już wkrót­ce! Uwa­ga! Wszy­scy, któ­rzy zaku­pią bile­ty na grę otrzy­ma­ją na swój adres mailo­wy plik z bile­tem do gale­rii, któ­ry jest jed­no­cze­śnie waż­nym i pomoc­nym rekwi­zy­tem w grze. Nie jest to wyma­ga­ne, ale! Suge­ru­je­my: dobrze jest go wydru­ko­wać i mieć ze sobą.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.