Strona główna » Larpy » Noc w Muzeum

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 +

Larp poprowad­zono na:

Śniło ci się, że…

… chci­ałaś być jak ona. Niepokój musi mal­ować się na two­jej twarzy – i nic dzi­wnego. Co ter­az? Jak będzie wyglą­dał świat? Oplotłaś noga­mi swo­jego druha i moc­no wtuliłaś w jego ramię, ale on chy­ba nawet tego nie zauważył. Patrzył tylko na nią, jak wyłoniła się z wielkiej mus­zli. Naga i pięk­na. Bogi­ni. Dmuch­nął i rozwiał jej włosy, zakryła się z fałszy­wym wsty­dem. Prze­jdzie jej kiedyś, byłaś tego pew­na. Akusz­er­ka biegła wśród drzew, chci­ała okryć ją kwiecistą tkan­iną… Ale chy­ba się spóźni. Na nic jej wysiłek.
Chci­ałaś stąd odle­cieć.
Naty­ch­mi­ast.
Nie możesz… Co się stało?…

Opis

Czy nie zas­tanaw­iało Was cza­sem, dlaczego od kilkudziesię­ciu lat sztu­ka, a zwłaszcza malarst­wo, sta­je się coraz dzi­wniejsza? Coraz bardziej niezrozu­mi­ała, cud­acz­na, obrzy­dli­wa, a jed­nocześnie banal­na? Autorzy gry również zadali sobie to pytanie. Odpowiedź zna­j­du­je się w niniejszym sce­nar­iuszu, w którym gracze wciela­ją się w role zwycza­jnych ludzi, odwiedza­ją­cych galer­ię sztu­ki. Okazu­je się, iż na pozór zwykła wiz­y­ta nagle zaczy­na mieć dość dra­maty­czny prze­bieg… Zaprasza­my do muzeum, bile­ty będą dostęp­ne już wkrótce! Uwa­ga! Wszyscy, którzy zakupią bile­ty na grę otrzy­ma­ją na swój adres mailowy plik z biletem do galerii, który jest jed­nocześnie ważnym i pomoc­nym rek­wiz­ytem w grze. Nie jest to wyma­gane, ale! Sugeru­je­my: dobrze jest go wydrukować i mieć ze sobą.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

Przewiń do góry