BlackBox No.49 — Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Miej­sce: Dwo­rek Sierakowskich

Czas: 21.04.2018 r. godz. 17:00

Na sce­nie Black­box 3City gości­ły już lar­py ze Skan­dy­na­wii, USA czy Kana­dy. Tym razem zapre­zen­tu­je­my Wam grę, któ­ra powsta­ła po dru­giej stro­nie naszej pla­ne­ty — w Nowej Zelan­dii. Kie­dy kil­ka lat temu oglą­da­li­śmy film doku­men­tal­ny pre­zen­tu­ją­cy nowo­ze­landz­ką sce­nę lar­po­wą, pró­bo­wa­li­śmy zna­leźć pocho­dzą­cy stam­tąd sce­na­riusz w for­ma­cie Print&Play. Wte­dy nam się to nie uda­ło. Na począt­ku IV sezo­nu BB3C, prze­szu­ku­jąc bazy lar­po­wych sce­na­riu­szy w poszu­ki­wa­niu gier jakie z łatwo­ścią przy­cią­ga­ją trój­miej­skich gra­czy, natra­fi­li­śmy na grę Betro­thals and Betray­als autor­stwa Don­ny Gil­trap i Deb­bie Cowens. Gra od począt­ku przy­ku­ła naszą uwa­gę; wie­my, że lubi­cie gry z ele­men­ta­mi magii. Wie­my też, że wik­to­riań­skie kli­ma­ty zawsze gro­ma­dzą kom­plet uczest­ni­ków (albo i dwa, jak było w przy­pad­ku gry  Tajem­ni­ca Blac­kwa­ter Man­sion rok temu). Dla­te­go bez waha­nia włą­czy­li­śmy ja do har­mo­no­gra­mu. Kie­dy pod­ję­li­śmy pró­bę kon­tak­tu z autor­ka­mi gry oka­za­ło się, że obie pocho­dzą z… Nowej Zelan­dii. Niniej­szym zapra­sza­my na pierw­szy larp z Anty­po­dów na sce­nie Black­Box 3City. A jeśli ktoś nie może się go docze­kać, zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu o tam­tej­szym “lar­pów­ku” — a raczej o tym, jak wyglą­dał kil­ka lat temu.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Cena bile­tu 50 zł.