Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.49 — Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Miejsce: Dworek Sier­akows­kich

Czas: 21.04.2018 r. godz. 17:00

Na sce­nie Black­box 3City goś­ciły już larpy ze Skan­dy­nawii, USA czy Kanady. Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam grę, która pow­stała po drugiej stron­ie naszej plan­e­ty — w Nowej Zelandii. Kiedy kil­ka lat temu oglą­dal­iśmy film doku­men­tal­ny prezen­tu­ją­cy nowoze­landzką scenę lar­pową, próbowal­iśmy znaleźć pochodzą­cy stamtąd sce­nar­iusz w for­ma­cie Print&Play. Wtedy nam się to nie udało. Na początku IV sezonu BB3C, przeszuku­jąc bazy lar­powych sce­nar­iuszy w poszuki­wa­niu gier jakie z łat­woś­cią przy­cią­ga­ją trójmiejs­kich graczy, natrafil­iśmy na grę Betrothals and Betray­als autorstwa Don­ny Giltrap i Deb­bie Cowens. Gra od początku przykuła naszą uwagę; wiemy, że lubi­cie gry z ele­men­ta­mi magii. Wiemy też, że wik­to­ri­ańskie kli­maty zawsze gro­madzą kom­plet uczest­ników (albo i dwa, jak było w przy­pad­ku gry  Tajem­ni­ca Black­wa­ter Man­sion rok temu). Dlat­ego bez waha­nia włączyliśmy ja do har­mono­gra­mu. Kiedy pod­jęliśmy próbę kon­tak­tu z autorka­mi gry okaza­ło się, że obie pochodzą z… Nowej Zelandii. Niniejszym zaprasza­my na pier­wszy larp z Anty­podów na sce­nie Black­Box 3City. A jeśli ktoś nie może się go doczekać, zachę­camy do obe­jrzenia fil­mu o tamte­jszym “larpówku” — a raczej o tym, jak wyglą­dał kil­ka lat temu.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Cena bile­tu 50 zł.

Przewiń do góry