Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny - BlackBox 3City

Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Autor/zy:

Kon­wen­cja: ste­am­punk

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 13

W tym

5
7
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

Lady Bathurst zapro­si­ła nie­wiel­ką mło­dych dżen­tel­me­nów i gru­pę debiu­tu­ją­cych w towa­rzy­stwie panien do swo­jej posia­dło­ści, Albion Hall. Żywi nadzie­ję, że
dzię­ki temu znaj­dzie odpo­wied­nią par­tię dla swo­jej cór­ki. Jed­nak za fasa­dą uprzej­mych uśmie­chów i okrą­głych zdań goście skry­wa­ją nie­je­den mrocz­ny sekret. Od daw­na szy­ko­wa­ne, ukry­tych pla­ny zosta­ją wpra­wio­ne w ruch.
Przy cia­stecz­kach i obo­wiąz­ko­wej herbacie.

Opis

Magia w świe­cie zna­nym z roman­tycz­nych powie­ści Jane Austin i Susan­ne Clark? Dla­cze­go nie? Zarę­czy­ny i Zdra­dziec­kie Czy­ny to ele­ganc­ka gra o wik­to­riań­skim świe­cie i zasa­dach, jakie nim rzą­dzą. Liczy się każ­dy gest i każ­de sło­wo. Każ­dy jest akto­rem i opo­wia­da jak naj­pięk­niej­szą opo­wieść o sobie. Nie­ła­two przed­sta­wić się jako “dobra par­tia”; jesz­cze trud­niej prze­bić się przez grę pozo­rów innych — kto jest praw­dzi­wy, kto kła­mie? Kto odwza­jem­ni mój afekt, kto nabie­rze się na moją grę? Brzmi skom­pli­ko­wa­nie? To nie­do­brze, ponie­waż musi­cie przy­go­to­wać się na solid­ną daw­kę magii i legend w sty­lu Pen­ny Dre­ad­ful, któ­ry­mi autor­ki wzbo­ga­ci­ły swo­ją grę.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju z epo­ki wik­to­riań­skiej. Moż­na wybrać rolę przed roz­po­czę­ciem gry, po opła­ce­niu biletu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.