Strona główna » Larpy » Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: steam­punk

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10 — 13

W tym

5
7
1

Larp poprowad­zono na:

Lady Bathurst zaprosiła niewielką młodych dżen­tel­menów i grupę debi­u­tu­ją­cych w towarzys­t­wie panien do swo­jej posi­adłoś­ci, Albion Hall. Żywi nadzieję, że
dzię­ki temu zna­jdzie odpowied­nią par­tię dla swo­jej cór­ki. Jed­nak za fasadą uprze­jmych uśmiechów i okrągłych zdań goś­cie skry­wa­ją nieje­den mroczny sekret. Od daw­na szykowane, ukry­tych plany zosta­ją wpraw­ione w ruch.
Przy ciasteczkach i obow­iązkowej herbacie.

Opis

Magia w świecie znanym z roman­ty­cznych powieś­ci Jane Austin i Susanne Clark? Dlaczego nie?

Zaręczyny i Zdradzieck­ie Czyny to ele­ganc­ka gra o wik­to­ri­ańskim świecie i zasadach, jakie nim rządzą. Liczy się każdy gest i każde słowo. Każdy jest aktorem i opowia­da jak najpiękniejszą opowieść o sobie. Niełat­wo przed­staw­ić się jako “dobra par­tia”; jeszcze trud­niej prze­bić się przez grę pozorów innych — kto jest prawdzi­wy, kto kłamie? Kto odwza­jem­ni mój afekt, kto nabierze się na moją grę?

Brz­mi skom­p­likowanie? To niedo­brze, ponieważ musi­cie przy­go­tować się na solid­ną dawkę magii i leg­end w sty­lu Pen­ny Dread­ful, który­mi autor­ki wzbo­gaciły swo­ją grę.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­ju z epo­ki wik­to­ri­ańskiej. Moż­na wybrać rolę przed rozpoczę­ciem gry, po opłace­niu biletu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry