Konwencja: steampunk

 • The Sacred Secrets

  The Sacred Secrets

  Sekre­ty to gra w ste­am­pun­ko­wym set­tin­gu, inspi­ro­wa­nym uni­wer­sum gry RPG Wol­sung. Gra­cze wcie­la­ją się w pro­mi­nent­ne per­so­ny na pro­szo­nym ban­kie­cie u naj­waż­niej­sze­go w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bi­li. W trak­cie wie­czo­ru docho­dzi do prze­stęp­stwa, któ­re wkrót­ce wkrót­ce wstrzą­śnie całym kon­ty­nen­tem… Każ­dy z obec­nych chciał­by poznać praw­dę doty­czą­cą tej śmier­ci. Ale przede wszyst­kim trze­ba zadbać o wyj­ście z…

 • Wesele Tesli

  Wesele Tesli

  Wese­le Tesli to pełen zwro­tów akcji ste­am­pun­ko­wy larp  z Nowej Zelan­dii, zapro­jek­to­wa­ny do rado­snej zaba­wy wesel­ną kon­wen­cją. Z niską barie­rą wej­ścia i sze­ro­kim wachla­rzem dostęp­nych posta­ci jest przy­ja­zny zarów­no począt­ku­ją­cym gra­czom, jak i doświad­czo­nym lar­pow­com, któ­rzy kocha­ją plot­ki, intry­gi, kno­wa­nia i spiski. Świat gry inspi­ro­wa­ny jest epo­ką wik­to­riań­ską; wie­kiem Sza­lo­nych Naukow­ców i fascy­na­cji Cuda­mi Natu­ry…

 • Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

  Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

  Magia w świe­cie zna­nym z roman­tycz­nych powie­ści Jane Austin i Susan­ne Clark? Dla­cze­go nie? Zarę­czy­ny i Zdra­dziec­kie Czy­ny to ele­ganc­ka gra o wik­to­riań­skim świe­cie i zasa­dach, jakie nim rzą­dzą. Liczy się każ­dy gest i każ­de sło­wo. Każ­dy jest akto­rem i opo­wia­da jak naj­pięk­niej­szą opo­wieść o sobie. Nie­ła­two przed­sta­wić się jako “dobra par­tia”; jesz­cze trud­niej prze­bić się…