Strona główna » Larpy » The Sacred Secrets

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 7

Larp poprowad­zono na:

“There’s just a lit­tle more danger
In the slight­est remark
It goes a lit­tle bit deeper
And gets a lit­tle more dark”
‘Hell, Yeah’
Noth­ing But Thieves

Opis

Sekre­ty to gra w steam­punkowym set­tin­gu, inspirowanym uni­w­er­sum gry RPG Wol­sung. Gracze wciela­ją się w promi­nentne per­sony na pros­zonym bankiecie u najważniejszego w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bili. W trak­cie wiec­zoru dochodzi do przestępst­wa, które wkrótce wkrótce wstrząśnie całym kon­ty­nen­tem… Każdy z obec­nych chci­ał­by poz­nać prawdę doty­czącą tej śmier­ci. Ale przede wszys­tkim trze­ba zad­bać o wyjś­cie z tej sytu­acji obron­ną ręką. 

Za wszelką cenę.


Pomi­mo pozornie beztroskiego kli­matu przyję­cia, gra ma dość cięż­ki kli­mat loku­ją­cy się gdzieś pomiędzy krymi­nał a thrillerem. Roz­gry­wka opiera się na relac­jach między posta­ci­a­mi i skry­wanych przez nie mean­drach życia pry­wat­nego, które nierzad­ko bard­zo odb­ie­ga od tego co widzi (lub ma widzieć) opinia pub­licz­na… To larp o tym, co moż­na znaleźć
za fasada­mi dobrego wychowa­nia, wyk­sz­tałce­nia, inteligencji i wys­tu­diowanych póz wyższych sfer.

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie na grę ele­ganc­kich stro­jów w steam­punkowej konwencji.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry