The Sacred Secrets - BlackBox 3City

The Sacred Secrets

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The­re­’s just a lit­tle more danger
In the sli­gh­test remark
It goes a lit­tle bit deeper
And gets a lit­tle more dark”
‘Hell, Yeah’
Nothing But Thieves

Opis

Sekre­ty to gra w ste­am­pun­ko­wym set­tin­gu, inspi­ro­wa­nym uni­wer­sum gry RPG Wol­sung. Gra­cze wcie­la­ją się w pro­mi­nent­ne per­so­ny na pro­szo­nym ban­kie­cie u naj­waż­niej­sze­go w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bi­li. W trak­cie wie­czo­ru docho­dzi do prze­stęp­stwa, któ­re wkrót­ce wkrót­ce wstrzą­śnie całym kon­ty­nen­tem… Każ­dy z obec­nych chciał­by poznać praw­dę doty­czą­cą tej śmier­ci. Ale przede wszyst­kim trze­ba zadbać o wyj­ście z tej sytu­acji obron­ną ręką. 

Za wszel­ką cenę.


Pomi­mo pozor­nie bez­tro­skie­go kli­ma­tu przy­ję­cia, gra ma dość cięż­ki kli­mat loku­ją­cy się gdzieś pomię­dzy kry­mi­nał a thril­le­rem. Roz­gryw­ka opie­ra się na rela­cjach mię­dzy posta­cia­mi i skry­wa­nych przez nie mean­drach życia pry­wat­ne­go, któ­re nie­rzad­ko bar­dzo odbie­ga od tego co widzi (lub ma widzieć) opi­nia publicz­na… To larp o tym, co moż­na zna­leźć
za fasa­da­mi dobre­go wycho­wa­nia, wykształ­ce­nia, inte­li­gen­cji i wystu­dio­wa­nych póz wyż­szych sfer.

Wymagania

Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie na grę ele­ganc­kich stro­jów w ste­am­pun­ko­wej konwencji.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.