Strona główna » Larpy » Wesele Tesli

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: steam­punk

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 21 — 30

Larp poprowad­zono na:

Oto opowieść o tym, jak Tes­la von und zu Drak­en­wyrm and Pierre de l’Eclaire, gdy już pokon­ali swych wrogów i założyli swo­je własne miasteczko w Schwarzwaldzie, zamierza­ją się pobrać by żyć dłu­go i szczęśli­wie. Sprosili przy­jaciół z odległych krain i wrogów z dawnych lat; okrop­nych członków rodzin i sym­pa­ty­cznie zwykłych mieszkańców z okolicy. 

Do cer­e­monii zostało kil­ka godzin. Więk­szość goś­ci jest w ogrodzie, gdzie częs­tu­je się piec­zonym wołu i popi­ja go ciem­ny piwem, by od cza­su do cza­su ruszyć w tany do muzy­ki zapros­zonego Mech­nisty. Najważniejsi goś­cie zebrali się w domost­wie, gdzie nowożeń­cy pode­j­mu­ją ich przekąska­mi i zabaw­ia­ją rozmową. 

Weselmy się wszyscy! To rados­ny i szczęśli­wy dzień!

Opis

Wese­le Tes­li to pełen zwrotów akcji steam­punkowy larp  z Nowej Zelandii, zapro­jek­towany do rados­nej zabawy wesel­ną kon­wencją. Z niską bari­erą wejś­cia i sze­rokim wach­larzem dostęp­nych postaci jest przy­jazny zarówno początku­ją­cym grac­zom, jak i doświad­c­zonym lar­pow­com, którzy kocha­ją plot­ki, intry­gi, knowa­nia i spiski.

Świat gry inspirowany jest epoką wik­to­ri­ańską; wiekiem Sza­lonych Naukow­ców i fas­cy­nacji Cud­a­mi Natu­ry i Tech­ni­ki. Przed­staw­icielom dwóch zwaśnionych od pokoleń wiel­kich rodów Europy: de l’Eclairów z Paryża i Drak­en­wyr­mów z Gal­icji udało się uniknąć losu Romea i Julii. Biorą ślub w towarzys­t­wie licznie zgro­mad­zonych gości.

Gra ma pozy­ty­wny nas­trój. W jej trak­cie nikt nie umrze, co najwyżej naje się wsty­du efek­town­ie tracąc przy­tom­ność. Cho­ci­aż kil­ka postaci ma smut­ną i mroczną his­torię, w larpie jest miejs­cy na to, by wszys­tkie wąt­ki znalazły szczęśli­we zakończenia.

Chaos i afir­ma­c­ja radoś­ci życia — to cechy charak­terysty­czne każdej edy­cji Wesela Tes­li. Zami­ast poje­dynków na śmierć i życie spodziewa­j­cie się raczej skom­p­likowanej intry­gi, w której kradzież pirack­iego sterow­ca nie uda­je się, ponieważ rozko­jar­zony, szczęśli­wie zakochany grabarz podał złe wyty­czne sza­lone­mu naukow­cowi, którego gen­er­a­tor hypnopromieniowania…

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­ju inspirowanym epoką wik­to­ri­ańską — z dowol­nym twistem inspirowanym steam­punkową kon­wencją. Stro­je nie muszą być dro­gie anie skom­p­likowane — ale przede wszys­tkim pomysłowe!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry