Wesele Tesli - BlackBox 3City

Wesele Tesli

Autor/zy:

Kon­wen­cja: ste­am­punk

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 21 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Oto opo­wieść o tym, jak Tesla von und zu Dra­ken­wyrm and Pier­re de l’Eclaire, gdy już poko­na­li swych wro­gów i zało­ży­li swo­je wła­sne mia­stecz­ko w Schwarz­wal­dzie, zamie­rza­ją się pobrać by żyć dłu­go i szczę­śli­wie. Spro­si­li przy­ja­ciół z odle­głych kra­in i wro­gów z daw­nych lat; okrop­nych człon­ków rodzin i sym­pa­tycz­nie zwy­kłych miesz­kań­ców z okolicy. 

Do cere­mo­nii zosta­ło kil­ka godzin. Więk­szość gości jest w ogro­dzie, gdzie czę­stu­je się pie­czo­nym wołu i popi­ja go ciem­ny piwem, by od cza­su do cza­su ruszyć w tany do muzy­ki zapro­szo­ne­go Mech­ni­sty. Naj­waż­niej­si goście zebra­li się w domo­stwie, gdzie nowo­żeń­cy podej­mu­ją ich prze­ką­ska­mi i zaba­wia­ją rozmową. 

Wesel­my się wszy­scy! To rado­sny i szczę­śli­wy dzień!

Opis

Wese­le Tesli to pełen zwro­tów akcji ste­am­pun­ko­wy larp  z Nowej Zelan­dii, zapro­jek­to­wa­ny do rado­snej zaba­wy wesel­ną kon­wen­cją. Z niską barie­rą wej­ścia i sze­ro­kim wachla­rzem dostęp­nych posta­ci jest przy­ja­zny zarów­no począt­ku­ją­cym gra­czom, jak i doświad­czo­nym lar­pow­com, któ­rzy kocha­ją plot­ki, intry­gi, kno­wa­nia i spi­ski. Świat gry inspi­ro­wa­ny jest epo­ką wik­to­riań­ską; wie­kiem Sza­lo­nych Naukow­ców i fascy­na­cji Cuda­mi Natu­ry i Tech­ni­ki. Przed­sta­wi­cie­lom dwóch zwa­śnio­nych od poko­leń wiel­kich rodów Euro­py: de l’Eclairów z Pary­ża i Dra­ken­wyr­mów z Gali­cji uda­ło się unik­nąć losu Romea i Julii. Bio­rą ślub w towa­rzy­stwie licz­nie zgro­ma­dzo­nych gości. Gra ma pozy­tyw­ny nastrój. W jej trak­cie nikt nie umrze, co naj­wy­żej naje się wsty­du efek­tow­nie tra­cąc przy­tom­ność. Cho­ciaż kil­ka posta­ci ma smut­ną i mrocz­ną histo­rię, w lar­pie jest miej­scy na to, by wszyst­kie wąt­ki zna­la­zły szczę­śli­we zakoń­cze­nia. Cha­os i afir­ma­cja rado­ści życia — to cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne każ­dej edy­cji Wese­la Tesli. Zamiast poje­dyn­ków na śmierć i życie spo­dzie­waj­cie się raczej skom­pli­ko­wa­nej intry­gi, w któ­rej kra­dzież pirac­kie­go ste­row­ca nie uda­je się, ponie­waż roz­ko­ja­rzo­ny, szczę­śli­wie zako­cha­ny gra­barz podał złe wytycz­ne sza­lo­ne­mu naukow­co­wi, któ­re­go gene­ra­tor hypnopromieniowania…

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju inspi­ro­wa­nym epo­ką wik­to­riań­ską — z dowol­nym twi­stem inspi­ro­wa­nym ste­am­pun­ko­wą kon­wen­cją. Stro­je nie muszą być dro­gie anie skom­pli­ko­wa­ne — ale przede wszyst­kim pomysłowe!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.