BlackBox No.68 — Wesele Tesli

Czas: 20.10.2019 r. godz. 18:00

Wie­my, jak bar­dzo lubi­cie gry “gatun­ko­we”. Na gry osa­dzo­ne w czy­tel­nych, popkul­tu­ro­wych sche­ma­tach zawsze zgła­sza się kom­plet chęt­nych. Dla­te­go przy­go­to­wu­jąc się do szó­ste­go sezo­nu, w pierw­szej kolej­no­ści posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, w jakich kon­wen­cjach pro­wa­dzi­my gry najrzadziej.

Wynik bada­nia: pro­wa­dzi­li­śmy wszyst­ko, z wyjąt­kiem wester­nu i ste­am­pun­ku.

Po 68 spo­tka­niu na naszej liście “do popro­wa­dze­nia” zosta­nie nam tyl­ko gra o Dzi­kim Zacho­dzie, ponie­waż niniej­szym zapra­sza­my Was ser­decz­nie na Full100%SteamPunk larp

Wesele Tesli

Sce­na­riusz autor­stwa Cathe­ri­ne i Ste­pha­nie Pegg pocho­dzi z Nowej Zelan­dii.
Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry popro­wa­dzi­my go dla Was w histo­rycz­nych wnę­trzach Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go w Gdań­sku.

Bilety

Promocja — Przyjdź z przyjacielem, Przyjdź z przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wesele Tesli

20.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 40 zł.