Strona główna » Larpy » Elektryczne Owce

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8 — 10

Larp poprowad­zono na:

Jaką masz pewność, że jesteś tym, za kogo się uważasz? Może te wszys­tkie wspom­nienia, które siedzą w two­jej głowie KTOŚ tam wsadz­ił i tylko wyda­je ci się, że są prawdzi­we. Może cała two­ja przeszłość to tylko zapro­gramowany ciąg rzeczy, które nigdy nie miały miejs­ca? Może nawet ta chwila, ta roz­mowa to tylko symulacja?

Już paniku­jesz? Nie? To dobrze. Inaczej nie nadawałbyś się do tej robo­ty. Pamię­taj, obiek­ty testowe, z który­mi od dzisi­aj będziesz pra­cow­ać to nie ludzie. To zwykłe maszyny. Kto wie, może w przyszłoś­ci będą zaj­mować się czy­imś ogród­kiem, wal­czyć w czyichś woj­nach albo zaspoka­jać kogoś w ich łóżkach. One jeszcze tego nawet nie wiedzą, ale w przyszłoś­ci będą w to wierzyć. Twoim zadaniem jest tylko upewnić się, że na rynek nie trafią żadne buble. Wpad­nij jeszcze do HRu pod­pisać doku­men­ty i widz­imy się w poniedziałek.

Opis

Elek­tryczne Owce to gra, w której uczest­ni­cy wciela­ją się w świeżo zdjęte z taśmy pro­duk­cyjnej androidy oraz ich nad­zor­ców — testerów. Ci pier­wsi będą musieli nauczyć się być prawdzi­wy­mi ludź­mi — każdy android zaczy­na jako czys­ta kar­ta pozbaw­iona jakichkol­wiek cech osobowoś­ci, które, wraz z roz­wo­jem gry, będzie mógł zyski­wać doda­jąc sobie odpowied­nie “mod­uły”. Zadaniem nad­zor­ców nato­mi­ast będzie sprawdzanie czy mod­ele nie są wadli­we oraz nagradzanie najlepiej sprawdza­ją­cych się androidów kole­jny­mi rozsz­erzeni­a­mi. Grę poprzedzą warsz­taty z “odgry­wa­nia niczego” dla androidów oraz przy­go­towa­nia włas­nych testów przez nadzorców.

Gra ma poważny ton i uży­wać będzie jas­nej iden­ty­fikacji świ­etl­nej (zmieni­a­jące się kolory w pomieszcze­niu, w którym się odby­wa) do oznacza­nia konkret­nych rodza­jów scen. Toczyć się będzie szy­bko, a całość jej prze­biegu zależeć będzie od decyzji samych uczest­ników — do gry prze­my­cane będą różnego rodza­ju mechan­iczne ele­men­ty, które poz­wolą samym grac­zom wpły­wać na jej wygląd. To opowieść o tym co to znaczy być człowiekiem, jak bard­zo wspom­nienia ksz­tał­tu­ją nas samych i czy ist­nieje szansa na wyr­wanie się z oczeki­wań, jakie ma wobec nas otacza­ją­cy świat.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry