Elektryczne Owce - BlackBox 3City

Elektryczne Owce

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jaką masz pew­ność, że jesteś tym, za kogo się uwa­żasz? Może te wszyst­kie wspo­mnie­nia, któ­re sie­dzą w two­jej gło­wie KTOŚ tam wsa­dził i tyl­ko wyda­je ci się, że są praw­dzi­we. Może cała two­ja prze­szłość to tyl­ko zapro­gra­mo­wa­ny ciąg rze­czy, któ­re nigdy nie mia­ły miej­sca? Może nawet ta chwi­la, ta roz­mo­wa to tyl­ko symulacja?

Już pani­ku­jesz? Nie? To dobrze. Ina­czej nie nada­wał­byś się do tej robo­ty. Pamię­taj, obiek­ty testo­we, z któ­ry­mi od dzi­siaj będziesz pra­co­wać to nie ludzie. To zwy­kłe maszy­ny. Kto wie, może w przy­szło­ści będą zaj­mo­wać się czy­imś ogród­kiem, wal­czyć w czy­ichś woj­nach albo zaspo­ka­jać kogoś w ich łóż­kach. One jesz­cze tego nawet nie wie­dzą, ale w przy­szło­ści będą w to wie­rzyć. Two­im zada­niem jest tyl­ko upew­nić się, że na rynek nie tra­fią żad­ne buble. Wpad­nij jesz­cze do HRu pod­pi­sać doku­men­ty i widzi­my się w poniedziałek.

Opis

Elek­trycz­ne Owce to gra, w któ­rej uczest­ni­cy wcie­la­ją się w świe­żo zdję­te z taśmy pro­duk­cyj­nej andro­idy oraz ich nad­zor­ców — teste­rów. Ci pierw­si będą musie­li nauczyć się być praw­dzi­wy­mi ludź­mi — każ­dy andro­id zaczy­na jako czy­sta kar­ta pozba­wio­na jakich­kol­wiek cech oso­bo­wo­ści, któ­re, wraz z roz­wo­jem gry, będzie mógł zyski­wać doda­jąc sobie odpo­wied­nie “modu­ły”. Zada­niem nad­zor­ców nato­miast będzie spraw­dza­nie czy mode­le nie są wadli­we oraz nagra­dza­nie naj­le­piej spraw­dza­ją­cych się andro­idów kolej­ny­mi roz­sze­rze­nia­mi. Grę poprze­dzą warsz­ta­ty z “odgry­wa­nia nicze­go” dla andro­idów oraz przy­go­to­wa­nia wła­snych testów przez nad­zor­ców. Gra ma poważ­ny ton i uży­wać będzie jasnej iden­ty­fi­ka­cji świetl­nej (zmie­nia­ją­ce się kolo­ry w pomiesz­cze­niu, w któ­rym się odby­wa) do ozna­cza­nia kon­kret­nych rodza­jów scen. Toczyć się będzie szyb­ko, a całość jej prze­bie­gu zale­żeć będzie od decy­zji samych uczest­ni­ków — do gry prze­my­ca­ne będą róż­ne­go rodza­ju mecha­nicz­ne ele­men­ty, któ­re pozwo­lą samym gra­czom wpły­wać na jej wygląd. To opo­wieść o tym co to zna­czy być czło­wie­kiem, jak bar­dzo wspo­mnie­nia kształ­tu­ją nas samych i czy ist­nie­je szan­sa na wyrwa­nie się z ocze­ki­wań, jakie ma wobec nas ota­cza­ją­cy świat.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.