Pasja Minicon 2022

Czas: 04.11.2022 r. godz. 16:00

Zaczę­ło się skrom­nie, ale w tej chwi­li Pasja Mini­con to jed­na z wio­dą­cych sił na mapie trój­miej­skich kon­wen­tów! Od same­go począt­ku ist­nie­nia impre­zy (rów­nież pod­czas jej pan­de­micz­nych, zdal­nych edy­cji) wspie­ra­my tę ini­cja­ty­wę i trzy­ma­my kciu­ki za jej roz­wój. Nie ina­czej jest i tym razem! Zapra­sza­my was do Gdy­ni na kolej­ną odsło­nę imprezy 

Pasja Minicon

W pro­gra­mie tego­rocz­nej edy­cji będzie­cie mogli zagrać aż w trzy nasze gry:

  • w pią­tek o godzi­nie 17:00 Jakub Brzeź­nic­ki popro­wa­dzi larp kame­ral­ny 44 Roni­nów;
  • w sobo­tę o godzi­nie 13:00 Piotr Milew­ski popro­wa­dzi jeep­form Cri­me Sce­ne;
  • w sobo­tę o godzi­nie 14:00 Piotr Budzisz popro­wa­dzi larp kame­ral­ny Elek­trycz­ne Owce.

W pro­gra­mie znaj­dzie się jesz­cze kil­ka innych lar­pów, oraz cała masa atrak­cji zwią­za­nych z fan­ta­stycz­ną popkulturą. 

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Elektryczne Owce

05.11.2022 r. godz. 14:00 Wstęp wolny.

Crime Scene

05.11.2022 r. godz. 13:00 Wstęp wolny.

44 Roninów

04.11.2022 r. godz. 17:00 Wstęp wolny.